Yáasiↄ 12

1Gbɛ̃́ pↄ́ lɛdama ì kɛɛ̀ na ye dↄ̃ai, gbɛ̃́ pↄ́ totoa ì kɛɛ̀ ĩ́i mi vĩo. 2Dii ì gbɛ̃maa wɛgwa, ãma ì yãda làasoovãidea. 3Vãikɛa lí gbɛ̃e zɛdↄo, gbɛ̃maa zĩ́na sↄ̃ deea vĩo. 4Nↄ maa dɛ a zã́ɛ lán fùawa, nↄ widamade dɛɛ̀ mɛkɛmuuna ũ. 5Gbɛ̃maaↄ ìↄ yã́zɛde yá, gbɛ̃vãiↄ lɛdama mↄafili vĩ. 6Gbɛ̃vãiↄ yã́á gbɛ̃wɛa yã́ɛ, gbɛ̃maaↄ lɛ́ ì ń bↄ. 7Wì gbɛ̃vãiↄ fuangba, aai midɛ, ãma gbɛ̃maaↄ ua ìↄ ku. 8Wì gbɛ̃́ tↄbↄ aà ↄ̃nↄ lɛ́uɛ, faasaide sↄ̃, wì sakauɛ. 9Gbɛ̃́ kpɛɛ pↄ́ ì a zĩkɛ maannↄ dɛ zĩadilɛngbia pↄ́ blɛ ì kɛ̃́sãwàla. 10Gbɛ̃maa a pↄtuoↄ gwaa dↄ̃, ãma gbɛ̃vãiↄ sósobi pãsĩ. 11Zↄ̃ɛ ãiade ìↄ kãa, gugiiyana sↄ̃, ↄ̃nↄ ì kɛ̃́sãwaɛ. 12Gbɛ̃vãi ì ↄvãi nidɛ, kási gbɛ̃maa zĩ́na mɛ́ ìↄ mↄ̀sɛ vĩ. 13Gbɛ̃vãi lɛ́ vãi ì aà kṹ, gbɛ̃maa sↄ̃ ì bↄ yãkeleu. 14Lɛ́ maa ì ń ká pↄmaawa, zĩ pↄ́ gbɛ̃́ kɛ̀ ài a suwà. 15Sↄũ yãkɛa ì kɛɛ̀ maa, ↄ̃nↄna sↄ̃ ì lɛdama ma. 16Sↄũ ì to wà a pↄfɛ̃ dↄ̃wa gↄ̃̀ↄ, laaide sↄ̃ ìli sↄ̃́sↄ̃a dao. 17Sĩan'ona ì yã́zɛde o, seelade vãi yã́ ìↄ mↄafili vĩ. 18Yãbↄlɛna yã́ ì gbɛ̃́ sↄ̃ zↄ̃ lán fɛ̃nawa, ↄ̃nↄna lɛgbɛ'i ì mↄ́ ń aafiao. 19Sĩana pↄ́ wa ò ìↄ zɛdↄa, ɛgɛ sↄ̃ ì gɛ̃zɛa lán wɛdɛawa. 20Mↄafili kú vãi wàaipanaↄ sↄ̃u, gbɛ̃'aafiawɛɛlɛnaↄ mɛ́ pↄna vĩ. 21Vãie lí gbɛ̃maa leo, gbɛ̃vãiↄ sↄ̃, taasi ì dańla. 22Dii ye ɛɛde gĩyãio, aà pↄ ìↄ na sĩandewa. 23Laaide ìↄ a dↄ̃a kũa a sↄ̃u, sↄũ ì yãfaasai kpàwakɛ. 24Zĩkɛa ↄplapla ì to gbɛ̃́ kible, màa ì gbɛ̃́ da zↄbleu. 25Kua bíli guu ì gbɛ̃́ kúsu kwɛ́, yã́ na oanɛ́ ì ń pↄ kɛ na. 26Gbɛ̃maa ì a gbɛ̃na dazɛwa, gbɛ̃vãiↄ yãkɛa ì ń sã́sã. 27Màade lí nↄ̀ↄ sãsã maamaao, ãiade ì laaidↄ a pↄ́ↄwa. 28Kua yã́zɛde zɛ́u wɛ̃ni vĩ, zɛ́pi sɛa lí ń kpá gaio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\