Yáasiↄ 13

1Nɛ́ ↄ̃nↄde ì a mae lɛdama ma, gbɛ̃́laanikɛna gbaa laai lí tↄ̃́wào. 2Lɛgbɛ'i na ì gbɛ̃́ ká pↄmaawa, náaisaide ì ble a pãsĩ guuɛ. 3Gbɛ̃́ pↄ́ ì a lɛ́ fↄ̃́ ì a wɛ̃ni dↄ̃́a, gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ́ lí kúo ì azĩa ↄ̃̀ↄkpa. 4Màade lí pↄ́ pↄ́ á yei eo, ãiade mɛ́ ì namable. 5Gbɛ̃maa za mↄafiliyãu, gbɛ̃vãi ì widamá ì ń kpɛbↄ. 6Yãmaakɛa ì zɛmaasɛna misi, dàakɛa ì duunkɛna fuangba. 7Gbɛ̃eↄ ì ńzĩa dilɛ ↄde ũ, kási aaliↄ pↄe vĩ sↄ̃o, gbɛ̃eↄ ì ńzĩa dilɛ taaside ũ, kási aaìↄ pↄ́ vĩ zↄ̃ↄ. 8Ɔde ì azĩa bo ń a àizɛɛo, taaside sↄ̃ ìli wɛ́tɛ̃abiima eo. 9Gbɛ̃maaↄ gupua aↄ pipi, gbɛ̃vãiↄ filia a gamá. 10Zĩa sɛa lɛsĩ mɛ́ ì sòle da, lɛdamamaa mɛ́ ì to wà ↄ̃nↄkũ. 11Ɔvãi lí gɛ́ aɛo, ↄ̃a'ea isima guu mɛ́ ì kↄ̃́. 12Wɛdↄa pↄ́i gɛ̃gɛ̃a ì ń sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpa, pↄeã ea ì mↄ́ ń wɛ̃ni dafuo. 13Gbɛ̃́ pↄ́ ì fionada yã́wa a yã'e, gbɛ̃́ pↄ́ ì gbɛ̃́ yã'onɛ ma a ài'e. 14Ɔ̃nↄna yãdanɛá nibↄna wɛ̃nideɛ, ì ń bↄ ga lɛ́zĩ. 15Wɛzɛ̃ gbãa ì to wàↄ nańnↄ, ãma náaisaideↄ zɛ́ pãsĩ. 16Laaideↄ ì yãkɛ ń dↄ̃ao, sↄũ ì a faasaikɛ fãaa. 17Zĩna vãi ì zu taasiu, ìwa náaide ì su aafia. 18Gia totoai ì mↄ́ ń taasio ń wío, lɛdamamaa ì ń kpɛla. 19Pↄ́nidɛa ea ì ń pↄ kɛ na, ↄ̃ sↄũ ye kɛ̃a vãikɛawa gĩyãio. 20Gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ ↄ̃nↄnaↄzi ì ↄ̃nↄkũ, gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa ń sↄũↄ ì vãi kṹ. 21Taasi ìↄ tɛ duunkɛnaↄzi, nama mɛ́ gbɛ̃maaↄ ài ũ. 22Gbɛ̃maa ì túbi tó a tↄũnaↄnɛ, duunkɛna sↄ̃, aà àizɛɛ a gↄ̃ gbɛ̃maaɛ. 23Taaside bua ì blɛkɛ maamaa, ↄ̃ yãfuangbanaↄ ì to aà kuawà. 24Gbɛ̃́ pↄ́ lí a nɛ́ gbɛ̃o zaaàguɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ye a nɛ́i ì aà toto a gↄↄwa. 25Gbɛ̃maa ì pↄble à kã́, gbɛ̃vãiↄ nↄ̀sɛ ìↄ da gii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\