Yáasiↄ 14

1Nↄɛ ↄ̃nↄde ì ua kálɛ, a faasaide sↄ̃ ì ua fãaa. 2Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́wa Dii vĩa vĩ, zɛkoleasɛna ì sakaaàgu. 3Faasaide lɛ́ mɛ́ aà gbɛ̃bↄ ũ, ↄ̃nↄna yã'oa ì aà bↄ. 4Tó zu kuo, gba ìↄ da giiɛ, wì ài zↄ̃ↄ e ń zuↄ gbãao. 5Seelade sĩande lí ɛɛtoo, seelade vãi yã́ ìↄ mↄafili vĩ. 6Láanide ì kpálɛkɛ ↄ̃nↄi à kuawà, laaide yã́ dↄ̃aá faaiɛ. 7Kɛ̃ sↄũwa zã̀zã, asa ńyↄ̃ dↄ̃a ewào. 8Ɔ̃nↄ ì to laaide làasookɛ a zɛ́wa, sↄũ faasaikɛ ì aà sã́sã. 9Faasaideↄ ì saka tàae kulɛkɛau, gbɛ̃maaↄ ìↄ na ń kↄ̃o. 10Baade azĩa yã'ↄ̃ma dↄ̃, mɛ́ gbɛ̃́ pↄnaá gbɛ̃pãle pↄ́ no. 11Gbɛ̃vãiↄ ua a midɛ, gbɛ̃maaↄ bɛ a ↄta. 12Zɛ́ kú ì kɛ gbɛ̃́ↄnɛ maa, ãma a midɛkĩiá gaɛ. 13Baa yaalↄ guu nↄ̀sɛ ì ↄ̃̀ↄkpa, pↄna ku ì midɛ ń pↄsiao. 14Pↄ̀ↄbↄzãkɛna yãkɛa ì wi aà musu, gbɛ̃maa ì a yãkɛa gbɛ'e. 15Làasoosaide ì yã́pii síɛ, laaide lí yã́ náaikɛ làasookɛsaio. 16Ɔ̃nↄna vãikɛa vĩa vĩ, ì ɛ̃ɛ̀, sↄũ ì azĩa náai vĩ, ìↄ wãa. 17Pↄkũmade ì yã́ yãfũna kɛ, kↄ̃nide ì to wà zaagu. 18Ɔ̃nↄkɛ̃sãmade ì gↄ̃ faasai, laaideↄ ì dↄ̃a kpa fùa ũ. 19Gbɛ̃vãiↄ misiilɛ gbɛ̃maaↄnɛ, vãikɛnaↄ kúlɛ nↄ̀sɛpuadeↄ kpɛɛlɛ. 20Baa taaside gbɛ̃́dee ì zaaàgu, ãma ↄde gbɛ̃naↄ ìↄ dasi. 21Sakaa n gbɛ̃́deeguá duunaɛ. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ ì wɛ̃nadↄ̃ taasideↄnɛ ũ. 22Vãi wàaipanaↄ sã́sãao lé? Maa wàaipanaↄ sùuu vĩ ń náaio. 23Mɛkpaa zĩwa ìↄ ài vĩ, mɛ́ yãbↄlɛ ì ń kɛ̃́sã. 24Ɔ̃nↄnaↄ àizɛɛ ì gↄ̃ ń gawi ũ, sↄũↄ faasaikɛ ì ń gↄ̃ faasai. 25Seelade sĩande ì gbɛ̃́ misi, a ɛɛde yã́ mↄafili vĩ. 26Vĩakɛa Diiɛá gbãa'ekĩi náaideɛ, a dɛ misikĩi ũ ade nɛ́ↄnɛ. 27Vĩakɛa Diiɛá nibↄna wɛ̃nideɛ, ì ń bↄ ga lɛ́zĩ. 28Tó kía gbɛ̃́ↄ dasi, ìↄ gawi vĩ, bùsugbɛ̃saikɛá kpalablena músiɛ. 29Gbɛ̃́ pↄ́ a pↄ lí pa kpaao wɛ́ kɛ̃a, pↄkũmade ì a yãfũkɛ sɛ lɛsĩ. 30Sↄ̃daadoũ mɛ́ mɛ aafia ũ, wɛdↄanɛ ì mɛkɛmuuna zĩmá. 31Wɛ̃nade wɛtãna ì aà Kɛna kpɛbↄ, taaside wɛgwana ì aà Kɛna kpɛla. 32Tó yã́ vãikɛna lè, ì aà nɛɛ, baa tó gbɛ̃maa gà, a ulɛkĩi vĩ. 33Ɔ̃nↄ ì zↄ̃lɛkĩi e wɛzɛ̃na nↄ̀sɛu, ãma wìli e sↄũwao. 34Yã́zɛde ì bui sɛ lɛsĩ, duuna ì wida gbɛ̃́ↄwa. 35Zↄ̀blen laaide yã́ ì ka kíagu, ãma ì a pↄkũmabↄbↄ a gianawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\