Yáasiↄ 16

1Gbɛ̃nazĩna ì yã́sɛ, ãma a midɛa ì bↄ Dii lɛ́uɛ. 2Baade ì a yãkɛa e maaɛ, ãma Dii mɛ́ ìↄ ń pↄeã dↄ̃. 3Ǹ n yã́ kpálɛ Dii gɛ̃zĩ, n pↄeã i zɛkɛ. 4Dii pↄ́pii kɛ̀ a pↄeã yã́iɛ, baa vãikɛnaↄ dɛ ĩadamagↄↄ pↄ́ ũɛ. 5Dii ye ĩ́andãnaↄ gĩyãio, sĩana guu aa bↄ pão. 6Gbɛ̃kɛ ń náaio ì láka tàaea, vĩakɛa Diiɛ ì ń ɛ̃ vãiɛ. 7Tó gbɛ̃́ yãkɛaↄ kà Diigu, ì to se aà ibɛɛↄ kɛaànↄ na. 8Pↄ́ yↄↄna ea maakɛa guu maa dɛ ↄvãi'ea zↄ̃ↄla. 9Gbɛ̃nazĩna ì zɛ́ pↄ́ á sɛ́ làasookɛ, ãma Dii mɛ́ ì aà kɛ̀sɛ dↄdↄɛ̀. 10Lá kía mɛ́ ì yãdilɛ Lua gɛ̃ɛ ũ, a maa aà yã́ bↄ yã́zɛde kpɛo. 11Zaa maa ń kiloo lɛa súsuoá Dii pↄ́ɛ, a zã nɛ́na ń a gbɛ̃̀nɛo píi aà pↄkɛaɛ. 12Wìliↄ ye kía vãikɛna gĩyãio, wì kpala zĩ́napɛlɛ yã́zɛde musuɛ. 13Yã́zɛde'ona ì ka kíagu, ìↄ ye sĩan'onai. 14Kía pↄkũmaá ga zĩnaɛ, ãma ↄ̃nↄna ì a tɛdɛ. 15Kía oa weea ìↄ aafia vĩ, aà nakɛnɛá káabuan louɛ. 16Ɔ̃nↄkũa maa dɛ vuala zã̀, gↄ̃a laaide ũ bɛɛɛ dɛ ã́nusu maaa. 17Gbɛ̃maa ì zɛ́ pↄ́ ì ɛ̃ vãiɛ sɛ́, zĩakũadↄ̃na ì a wɛ̃ni dↄ̃́a. 18Ĩandãa ì mↄ́ ń lɛ́lɛao, zĩasɛa lɛsĩ ì mↄ́ ń ɛɛao. 19Zĩabusaa taasideↄ guu maa dɛ baadaaa ń ĩ́andãnaↄla. 20Gbɛ̃́ pↄ́ ì laaidↄ yã́wa ì maa e, Dii náaikɛna mɛ́ ìↄ pↄna vĩ. 21Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ pàɛ ↄ̃ wì mɛɛ̀ wɛzɛ̃na, gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ́ na, wì aà yãdↄ̃a zɛ́ e. 22Laai dɛ wɛ̃ni mi ũ gbɛ̃́ pↄ́ vĩↄnɛ, faasaideↄ yãfaasai ì ń gbɛ̃. 23Ɔ̃nↄna làasoo ì pisi aà lɛ́wa, aà lɛ́ ì to wà aà yãdↄ̃a zɛ́ e. 24Yã́ na oaá zↄsapunaɛ, a na nↄ̀sɛu, mɛ́ ì mɛ gba aafia. 25Zɛ́ kú ì kɛ gbɛ̃́ↄnɛ maa, ãma a midɛkĩiá gaɛ. 26Sɛ̃̀wana nↄ̀sɛ ì aà dazĩu, asa nↄana ì tɛ́kpaaàguɛ. 27Gbɛ̃́ pã ì vãi kpaaĩńnↄ, yãvãi ìↄ dↄ aà lɛ́u. 28Gbɛ̃́ dↄ̀ↄsai ì sòle da, gbɛ̃pena ì gbɛ̃naↄ kɛ̃aa. 29Gbɛ̃́ pãsĩ ì kↄ̃nikɛ a gbɛ̃́deeɛ, ì aà da zɛ́ vãiwa. 30Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ wɛ'i'o làasoo vãi vĩ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lɛsuikɛ zɛ̀ ń vãioɛ. 31Mikã puaá fùa í gbiaɛ, maakɛa mɛ́ ì ń káwà. 32Nↄ̀sɛniɛde maa dɛ zĩgↄ̃a, zĩakũadↄ̃na maa dɛ wɛ̃́lɛsinala. 33Wì yãkɛkɛa gbɛa ń gbɛo, ãma a bↄↄlɛ ì bↄ Dii kĩ́iɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\