Yáasiↄ 17

1Pɛ̃ɛ miↄn giina soa yãkelesai maa dɛ nↄ̀ↄgbɛ̃a ua sòledeula. 2Zↄ̀ laaide ìↄ iko vĩ nɛ́ giawaɛ, aà baa aↄ ku ua túbi guu. 3Wì ã́nusu ń vuao baasa, Dii mɛ́ ì wá sↄ̃ tàasika. 4Gbɛ̃vãi swã́ ìↄ na ń yãdↄↄsaio, ɛɛde laai ìↄ ku lɛkpɛdaamáwa. 5Gbɛ̃́ pↄ́ ì taaside kɛ pↄ́ↄpↄↄ lɛ́ saka aà Kɛnaguɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ì gbɛ̃́ yáalↄ músiwa a bↄ pão. 6Tↄũnaↄ mɛ́ ń deziↄ gawi ũ, maeↄ mɛ́ ń nɛ́ↄ ĩ́andãbↄ ũ. 7Yã́zɛde oa lí kↄ̃si ń sↄũoo, màa ɛɛ lí kↄ̃si ń bɛɛɛde lɛ́oo. 8Gbagusaɛ dɛ zĩakɛkɛa ũ a danaɛ, gu pↄ́ à lìliu píi aà tá ìↄ naɛ. 9Gbɛ̃́ pↄ́ lakà tàae pↄ́ wa kɛ̀ɛ̀la ye wàↄ yeaziɛ, yãzifɛlɛna sↄ̃ ì gbɛ̃kɛ bↄaa. 10Ɔ̃nↄna gbaa laai ì tↄ̃wà dɛ sↄũ gbɛ̃a gɛ̃n basↄola. 11Yãvãi mɛ́ ì dↄaa swã́gbãadeɛ, wa zĩna sósobisaide gbaɛwà. 12Kpaaũa ń wài pↄ́ wà a nɛ́ sɛ̀lɛo sã̀ↄ dɛ kpaaũa ń sↄũo a mìsaikɛula. 13Tó gbɛ̃maa fĩabò ń vãio, vãi a kɛ̃ aà uawao. 14Lɛkpaadaa dɛ lán ízɛwɛ̃awaɛ, go we e sòle àↄ gɛ́ fɛlɛi. 15Yã́ na kpaa tàaedewa ń yãdaa yãesaidelao, Dii za yã́ beeↄu píiɛ. 16Bↄ́ ài sↄũ ↄ̃adɛa a kyodↄ̃a yã́i vĩi? Asa a nↄ̀sɛ vĩo. 17Gbɛ̃naↄ ìↄ yekↄ̃i gↄↄpiiɛ, vĩ̀i ń dãunaↄ ku dↄ̃a kↄ̃ɛ yã́iɛ. 18Mìsaide ì a gbɛ̃do fĩa di a miwa, ì kpɛgaausí a gbɛ̃́deeɛ. 19Gbɛ̃́ pↄ́ ye sòlei ye duunaiɛ, yã́gbãa'ona ì músi'i azĩaɛ. 20Làasookpaanlade lí maa eo, lɛfↄlↄde ì lɛ́lɛ da taasiu. 21Sↄũ'ina pↄ ìↄ siaɛ, faasaide mae pↄ líↄ nao. 22Nↄ̀sɛ naá ɛsɛ maaɛ, pↄsia ì ń ibaba. 23Vãikɛna ì gbagusaɛ sↄlↄ a ulau kɛ́ à e yã́zɛde bãdɛò yã́iɛ. 24Laaide ì wɛbii ↄ̃nↄwa, ãma sↄũ wɛ́pɛkĩi ìↄ zã̀ɛ. 25Nɛ́ sↄũ ì a mae pↄ ya, ì a da'ia nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpaɛ̀. 26A maa wà yãesaide yíao, bɛɛɛde gbɛ̃a a nↄ̀sɛmaa yã́i zɛ́ vĩo. 27Gbɛ̃́ pↄ́ ì a lɛ́ fↄ̃́ dↄ̃a vĩ, nↄ̀sɛniɛde ìↄ laai vĩ. 28Baa sↄũ, tó à a lɛ́ fↄ̃̀, wì aà dilɛ ↄ̃nↄna ũɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ì a lɛ́ kúá laaideɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\