Yáasiↄ 18

1Zĩa pↄeã mɛ́ ì dↄaa gbɛ̃́ pↄ́ ì kɛ̃́máɛ, ì fɛ̃́ńzi lɛdama píi musu. 2Sↄũ lí pↄnakɛ wɛzɛ̃ yã́ musuo, yã́ pↄ́ dɛ̀dɛwà ↄ̃ ì o. 3Vãikɛa ì mↄ́ ń sakanguoɛ, kpɛbↄyã ì láani inɛ́. 4Gbɛ̃nazĩna lɛgbɛ dɛ lán ísiwaɛ, lán swa'i bàalɛa ge ↄ̃nↄ lↄ̀ↄwa. 5Kɛa vãikɛnaɛ kɛ̀kɛ ge yãkɛkɛa yãesaideɛ ↄkpɛai maao. 6Sↄũ lɛ́ ì aà da sòleu, aà yã'oa ì aà kpa gbɛ̃ai. 7Sↄũ lɛ́ ì aà ↄ̃̀ↄkpa, aà yã'oa ì aà kũ lán baiwa. 8Gbɛ̃pena yã́ ì kɛnɛ́ lán zↄ́wa, ì gɛ̃ lɛ́u dↄ̃̀ↄ e nↄ̀sɛ kpɛau. 9Gbɛ̃́ pↄ́ ì pãkpa a zĩiá músi dãunaɛ. 10Dii tↄ́á ulɛkĩi lɛsĩɛ, gbɛ̃maa ì bàalɛ à azĩa yeu. 11Ɔde àizɛɛ ìↄ dɛɛ̀ wɛ̃́lɛ kàede ũ, a dɛɛ̀ bĩ́i pↄ́ wa fↄ̃ dɛdɛwào ũ. 12Zĩasɛa lɛsĩ ì mↄ́ gbɛ̃́ɛ ń lɛ́lɛaoɛ, zĩabusaa ì mↄ́ ń bɛɛɛo. 13Gbɛ̃́ pↄ́ ì yã́zãsi yãmasai, mìsaikɛ ń kpɛbↄao mɛ́ ì gↄ̃ɛ̀. 14Sↄ̃dilɛa ì gbɛ̃́ gba gbãa gyãpɛwa, ãma dé mɛ́ a pↄsia fↄ̃i? 15Wɛzɛ̃na ì yãdada a sↄ̃u, ↄ̃nↄna swã́ ìↄ dↄ dↄ̃ai. 16Gba pↄ́ gbɛ̃́ dà ì zɛ́ kɛkɛɛ̀, ì zɛwɛ̃ɛ̀ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kĩ́i. 17Gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aa a yã́ ò, wì aà yã́zɛ e, e aà ibɛɛ àↄ gɛ́ aà pↄ́ oi. 18Yãkɛkɛa gbɛaa Diiwa ń gbɛo ì sòle midɛ, ì gↄ̃gbãaↄ yoaa. 19Daɛ pↄ́ wà tàaekɛ̀ɛ̀ yã́ ìↄ gbãa lán bĩ́iwaɛ, aà sòle dɛ lán zɛ́kakaa ń lɛowaɛ. 20Yã'oa ì gbɛ̃́ ká kãawa, aà lɛgbɛ'i ì to pↄ́ mↄ́wà. 21Ga ń wɛ̃nio ku lɛ́uɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ye yã'oai a a gbɛ'e. 22Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ è pↄmaa è, báaa bee bↄ̀ Dii kĩ́iɛ. 23Taaside ì yã'o wɛ̃nawɛ̃na, ↄde ì yã́zãsi gbã́ugbãu. 24Gbɛ̃na yàaa ì yãvãi inɛ́ɛ, gbɛ̃naeↄ ku aaìↄ nańnↄ dɛ ua gbɛ̃́a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\