Yáasiↄ 19

1Kua taaside tàaesaide ũ maa dɛ kua sↄũ yãvãi'ona ũla. 2Ãia vĩa yã́zɛdↄ̃sai maao, wãa zↄ̃ↄ ì ń zã zɛ́waɛ. 3Gbɛ̃nazĩna faasaikɛ ì zɛ́ ↄ̃̀ↄkpaɛ̀, ↄ̃ ì Dii tàae e. 4Àizɛɛ ì to wà gbɛ̃na e dasi, taaside gbɛ̃na ì kɛ̃wàɛ. 5Seelade vãi a bↄ pão, ɛɛde a gí wɛ́tɛ̃a eio. 6Gbɛ̃́ daside ì kpalablena tↄ́ na sí, gbɛ̃́pii ìↄ ye gbadana àↄ dɛ a gbɛ̃́ ũɛ. 7Taaside daɛↄ ì aà vũaaɛ, wa aà gbɛ̃naↄ kɛ̃awà o lↄo. Tó a wɛ̀ɛlɛ yã'ońnↄ, ìli ń e bɛo. 8Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ↄ̃nↄkũ ye azĩaiɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ye dↄ̃ai ì maa e. 9Seelade vãi a bↄ pão, ɛɛde a midɛ. 10Lá namablea lí kↄ̃si ń sↄũoo, màa i kũ zↄ àↄ kible wɛ̃́ɛↄwao. 11Wɛzɛ̃na pↄ lí pa kpaao, lákaa tàaea mɛ́ aà ĩ́andãbↄ ũ. 12Kía zↄakaaá nↄ̀ↄmusu pũnaaɛ, aà nakɛnɛá mↄ̀sɛpisia sɛ̃waɛ. 13Nɛ́ sↄũ dɛ a mae ↄ̃̀ↄkpana ũɛ, nↄ sòlede dɛ lán ítↄ̃tↄ̃a zɛsaiwaɛ. 14Wì ua ń a àizɛɛo e mae túbi ũɛ, ãma nↄ laaide ea ì bↄ Dii kĩ́iɛ. 15Zígbiakɛ ì ń da i zↄ̃ↄ oau, nↄana ì màade dɛ. 16Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ yãdilɛnɛ kũa aↄ aafiaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ì saka a kuau a ga. 17Gbɛ̃́ pↄ́ wɛ̃nadↄ̃̀ taasideɛ pↄ́ sɛ̃̀a Diiɛɛ, ↄ̃mɛ a aà yãkɛaↄ fĩaboɛ̀. 18Ǹ n nɛ́ toto a gↄↄwa, ãma ńsu to a gɛ̃agɛ̃ e à gao. 19Wa ↄ̃a zↄ̃ pↄkũmadeɛ aà fĩabo, tó n aà bò, aà boa aↄ lɛ́ vĩo. 20Lɛdama ma, totoa yãda, kɛ́ ǹ e ǹ ↄ̃nↄkũ zã́ yã́i. 21Làasoo ku gbɛ̃nazĩna nↄ̀sɛu dasi, ãma yã́ pↄ́ Dii zɛ̀ò mɛ́ a kɛ. 22Gbɛ̃kɛkɛanɛde mɛ́ ì ka gbɛ̃́ↄgu, kua taaside ũ maa dɛ kua ɛɛde ũa. 23Vĩakɛa Diiɛ ì mↄ́ ń wɛ̃nio, ade ì i kãa, vãi lí aà leo. 24Màade ì ↄgɛ̃ tau à fua blɛ li gɛ́ò a lɛ́ kĩ́i. 25Láanide gbɛ̃, mìsaide ì gↄ̃ laai vĩ. Wɛzɛ̃na gba laai, ì yãdada. 26Nɛ́ pↄ́ ì a mae gbɛ̃ mɛ́ ì a da yáá nɛ́ gia pↄ́ ì widamáɛ. 27Ma nɛ́, tó n kã́mabò ń lɛdamamaao, n pãalɛ yãdↄ̃aɛn we. 28Seelade pã ì yã́zɛde láanikɛ, vãikɛna ì yã́'ĩi mↄ́mↄ bɛ̃̀ɛ. 29Go looa gbɛ̃́laanikɛnaↄla, gbɛ̃aá sↄũↄ pↄ́ɛ ń kpɛsɛa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\