Yáasiↄ 2

1Ma nɛ́, tó n ma yã́ sì, mɛ́ n ma yãdilɛaↄ kũa n sↄ̃u, 2tó ńlɛ swãdↄ ↄ̃nↄyãi, mɛ́ n sↄ̃ kpà a dadaawa, 3tó n lɛzù laaizi, mɛ́ n wiilɛ̀ yãdadaai, 4tó n kpálɛkɛ̀i ã́nusu ũ, mɛ́ n wɛ̀ɛlɛ àizɛɛ ulɛa ũ, 5ńyↄ̃ vĩakɛa Diiɛ mi dↄ̃ sa, ní Lua dↄ̃a e. 6Asa Dii mɛ́ ì ń gba ↄ̃nↄ, dadaa ń dↄ̃ao ì bↄ aà kĩ́iɛ. 7A kã́fĩa zɛ́ kũa gbɛ̃maaↄnɛ, a dɛ sɛ̀ngbao ũ tàaesaideↄnɛ. 8Ì ↄlia gbɛ̃maaↄzi ń táa'oau, ì a yãmanaↄ dↄ̃́a ń yã́ píi kɛa guu. 9Ńyↄ̃ yã́zɛde dↄ̃ sa ń yã́ dↄ̀ↄdeo ń yã́ pↄ́ zɛ́ vĩo ń maa píi zɛ́o. 10Asa ↄ̃nↄ a mↄma, mɛ́ dↄ̃a a n kã́si. 11Kua ń laaio a n dↄ̃́a, yã́zɛdↄ̃a a ↄlianzi. 12A n bↄ gbɛ̃vãiↄ zɛ́u ń yãbɛ̃ɛkɛnaↄ ↄzĩo. 13Gbɛ̃́piↄ pã̀alɛ yãmaa zɛ́ɛ, aa gusia zɛ́ sɛ̀. 14Aaì pↄnakɛ ń vãikɛao, aaì vĩ aaↄ kɛ̃aa ń yãbɛ̃ɛ faasaio. 15An kɛkɛá faa vĩo, aaìↄ yãkɛ ń kↄ̃nioɛ. 16Ɔ̃nↄpi a n bↄ káalua ↄzĩ, a n si nↄɛ pãle yã́ nana oanɛwa. 17Nↄɛpi pãkpà a nɛnↄn gↄ̃i, à a Lua bàa kuaanↄ yã́ gbòo. 18Aà bɛ ì mipɛńnↄ gawaɛ, aà kpɛ́ zɛ́ ì táńnↄ bɛdau. 19Gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀aàzi lí nↄ̀sɛlilɛo, ìli wɛ̃ni zɛ́ le lↄo. 20Ɔ̃nↄpi a n da gbɛ̃maaↄ zɛ́wa, níↄ dↄ̀ↄdeↄ zɛ́ kũa. 21Asa nↄ̀sɛpuadeↄ mɛ́ aa gↄ̃ bùsu vĩ, tàaesaideↄ mɛ́ aaↄ ku a guu. 22Vãikɛnaↄ sↄ̃, wa ń yá ń bↄlɛuɛ, wa náaisaideↄ kpoɛuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\