Yáasiↄ 23

1Tó n mↄ pↄblei ń gbãadeo, ǹyↄ̃ dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kú n aɛ. 2Tó asiaden n ũ, fɛ̃na da n kòlowa. 3Ńsu to aà pↄ́ níside n wɛ́ bleo, asa blɛpiá kokoazuanɛɛ. 4Ńsu ĩada nzĩawa ↄ zↄ̃ↄ ea yã́io, ǹ nzĩa ↄ̃nↄ tó. 5Wì wɛ́lɛ ↄ̃awaɛ ↄ̃ ì gɛ̃zɛa, ì gã̀sĩa bↄ ì vua lán yãamusuwa. 6Ńsu bĩide blɛ bleo, ńsu to aà pↄ́ níside n wɛ́ bleo, 7asa ìↄ a ↄ̃a nao a nↄ̀sɛuɛ. Ì onɛ ǹ pↄble ǹ imi, ãma aà pↄ dↄmao. 8Ńyↄ̃ a miↄna pↄ́ ń blè pisiɛ, aà sáau pↄ́ ń kpà i kɛ pã. 9Ńsu yã'o sↄũ swã́uo, asa a sakanɛ n ↄ̃nↄyãuɛ. 10Ńsu kↄↄ baa vĩo, ńsu nɛtonɛↄ bú lɛ ǹ ka n pↄ́uo. 11Asa an Zɛnnↄde gbãa, a bↄ n kpɛɛ, i yã́sińnↄ. 12Lɛdama da n sↄ̃u, swã́sɛ dↄ̃ayãi. 13Ńsu gí n nɛ́ totoio. Tó ń gbɛ̃̀ ń flão, a gao. 14Ǹ aà gbɛ̃ ń flão, ǹ aà bↄ ga lɛ́zĩ. 15Ma nɛ́, tó n nↄ̀sɛ paaa, ma pↄna a kɛ zài. 16Tó yã́zɛde lɛ́ bↄ n lɛ́u, ma nↄ̀sɛ a yáalↄ. 17Ńsu duunkɛnaↄ gwea nidɛo, ǹyↄ̃ Dii vĩa vĩ gↄↄpii. 18Asa ńyↄ̃ↄ zia vĩɛ, mɛ́ tãmaa a n nɛo. 19Ma nɛ́, ma yãma, ní ↄ̃nↄkũ, to n laai àↄ ku yã́zɛdekɛawa. 20Ńsu yãalɛ ń wɛ̃dɛnaↄo, ńsu ǹyↄ̃ ku lɛ́'udeↄ guuo. 21Asa wɛ̃dɛna ń lɛ́'udeo ì gↄ̃ puaɛ, an mɛkɛmuuna ì ń da zwã̀nkasa yeauɛ. 22Ǹ n de'ia yãma, tó n da zikũ̀, ńsu sakaaàguo. 23Ǹyↄ̃ sĩana yá, ńsu zɛɛ̀o, ↄ̃nↄ ń yãdanɛo ń wɛzɛ̃o wɛɛlɛ. 24Gbɛ̃maa mae pↄ ìↄ na maamaaɛ, ↄ̃nↄna de'ia mikpɛ ìↄ tɛ́vuɛ. 25To n de ń n dao pↄ àↄ nama, to n da'ia yáalↄma. 26Ma nɛ́, ǹ n nↄ̀sɛ wɛ̃mɛɛ, wɛ́tɛ ma yãkɛai. 27Asa káaluaá ɛ̀ zòoloɛ, nↄɛ dↄ́ɛ'ĩideá tↄ̃ↄ kpaolonaɛ. 28Ì gbɛ̃́ kpákpa lán kpã́iwɛliwɛwa, ì to gↄ̃ɛ daside gↄ̃ náaisaiɛ. 29Dé wì waiyookɛɛ̀i? Dé wì ó'o kɛɛ̀i? Dé mɛ́ lɛkpaa vĩi? Dé mɛ́ zↄa vĩi? Dé mɛ́ ì kɛ'ĩa pãi? Dé wɛ́ mɛ́ tɛ̃ai? 30Gbɛ̃́ pↄ́ aaì sɛ̀ɛ dɛ wɛ̃ tùui, aaì gɛ́ kpálɛkɛi vɛ̃ɛ yãalɛaiↄnɛ. 31Ńsu wɛbii vɛ̃ɛwa a tɛ̃akɛ n wɛ́ bleo, asa ìↄ pipi kɛɛona guuɛ, mɛ́ a gɛ̃a lɛ́u ìↄ na. 32Gbɛzã a swaa kĩma lán mlɛ̃waɛ, i n gbã à n kũ lán píligonawa. 33Ńyↄ̃ wɛsi pↄ́ pↄ́ ni e yãaolɛ, ńyↄ̃ làasoo kpaanlakɛ n sↄ̃u. 34Ńyↄ̃ↄ dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ wúlɛa gó guu ísiaawa, lán gbɛ̃́ pↄ́ kú gó zwã̀a misonaawa. 35Ńyↄ̃ mɛ: Wà ma gbɛ̃, i ↄ̃ao, wà ma kɛ búubuu, mi a wãwãmao. Bↄɛ ma wɛ́ a wee mà í wɛɛlɛ mi lↄi?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\