Yáasiↄ 24

1Ńsu lua gbɛ̃vãiↄ gweaio, ńsu yãalɛańnↄ nidɛ seo. 2Yã́ gbãa làasoo mɛ́ ìↄ kú ń sↄ̃u, yãkele mɛ́ ìↄ dↄ ń lɛ́u. 3Ɔ̃nↄ wì uakpaò, wɛzɛ̃ ì to àↄ báaa vĩ. 4Dↄ̃a ↄ̃ wì pↄ́ káò làasiↄ pai ń àizɛɛ maa gawideo. 5Ɔ̃nↄna gbãa ìↄ kã́fĩɛ, dↄ̃na iko ìↄ dɛdɛɛ. 6Zĩgbasɛlɛa ì to wà fↄ̃ wà zĩka, tó yãkɛkɛnaↄ dasi, ì to wà zĩble. 7Ɔ̃nↄ lɛsĩ dɛ faasaidea, wɛ̃́lɛ kↄ̃kãaa guu aà lɛ́ ìↄ kpaaũaɛ. 8Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ vãikɛanɛ́ làasoo vĩ ↄ̃ wì mɛ kↄ̃nide. 9Yãfaasai wàaipaaá duunaɛ, gbɛ̃e líↄ ye gbɛ̃́laanikɛna gĩyãio. 10Tó n nzĩa bùsa taasiɛ, n yɛ̃̀ɛɛ mɛ́ bílao. 11Gbɛ̃́ pↄ́ aa mipɛ̀ gawaↄ suaba, gbɛ̃́ pↄ́ aa sòo lɛ́ si kaalɛ guuↄ misi. 12Tó n mɛ̀: Ó'o, wá dↄ̃ yãao fá, Lua pↄ́ nↄ̀sɛ guu yã́ dↄ̃ a eo lé? N wɛ̃ni Dↄ̃̀ana a yã́ dↄ̃, a fĩabo baadeɛ a yãkɛawaɛ. 13Ma nɛ́, zↄ́ ble, asa a naɛ, zↄsapuna ì kɛ lɛ́ɛ na. 14Màa ↄ̃nↄ ì kɛ gbɛ̃́ɛ na a nↄ̀sɛu. Tó n ↄ̃nↄkũ̀, ńyↄ̃ↄ zia vĩ, mɛ́ tãmaa a n nɛo. 15Dàade, ńsu gbɛ̃maa ua kpákpao, ńsu ǹ aà pↄ́ↄ waawà a bɛo. 16Baa tó gbɛ̃maa lɛ̀lɛ gɛ̃n sopla, ì ɛa fɛlɛɛ, vãikɛnaↄ sↄ̃, músi ì to aa fu. 17Tó n ibɛɛ lɛ̀lɛ, ńsu pↄnakɛo, tó à fù, ńsu tidↄaàlao. 18Tó Dii è màa, a kɛɛ̀ nao, aà pↄkũma a wee n ibɛɛpiwaɛ. 19Ńsu to gbɛ̃vãiↄ yã́ n kũ gbãao, ńsu lua vãikɛnaↄ gweaio. 20Asa gbɛ̃vãi líↄ zia vĩo, Lua a vãikɛnaↄ tɛdɛ. 21Ma nɛ́, vĩakɛ Diiɛ ń kíao, ńsu gbɛ̃́kpa ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ ń kpɛↄo. 22Asa yã́ a ń le kã́ndoɛ. Dé mɛ́ dↄ̃ lá wa ń ásookɛi? 23Ɔ̃nↄnaↄ yã́n kɛ lↄ: Gbɛ̃bↄbↄa'ↄsi yã́kpalɛ guu maao. 24Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãnakpa tàaedewa, wa savãi'oɛ̀, buiↄ i ↄlɛlɛɛ̀. 25Gbɛ̃́ pↄ́ ì yã́'ĩikpawà aↄ maa e, Lua a báaadaaàgu maamaaɛ. 26Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãwe gbɛ̃́wa wásawasa lɛ́ lɛ́pɛwàɛ. 27Ɔlia n buai a zĩↄ láa, ní gbasa kpɛdↄ sa. 28Ńsu bↄbↄ ń n gbɛ̃́deeo pão, ńsu to n lɛ́ gbɛ̃́ↄ sã́são. 29Ńsu mɛ: Má kɛɛ̀ lá a kɛ̀mɛɛwaɛo, ge má fĩaboɛ̀ a yãkɛawaɛo. 30Ma pã màade bua, ma dↄ ↄ̃nↄkɛ̃sãmade vɛ̃ɛbui, 31ↄ̃ má è lɛ bↄ̀lɛ dàgua píi, à sɛ̃kù, gĩ pↄ́ a bò ń gbɛo kwɛ̀. 32Ma yã́pi gwà, ma làasookɛ̀wà, ↄ̃ yã́ pↄ́ má èpi yãdàdamɛɛ. 33Tó n mɛ̀: Má i'o yↄↄ, má kã́mabo yↄↄ, má wúlɛ yↄↄ ↄkpaa ma kùɛ, 34pↄtaasi a n zãmakɛ lán kpã́iwa, pↄ́ nↄana i mↄma lán gↄ̃kɛbↄdewa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\