Yáasiↄ 25

1Salomↄↄ yáasi pↄ́ Yudaↄ kí Ezekia gbɛ̃́ↄ è aa kɛ̃̀ↄn kɛ: 2Lua gawi vĩ kɛ́ à yã́ ulɛ, kíaↄ gawi vĩ kɛ́ aa yã́ tàasika. 3Luabɛ lɛsĩ lɛ́ ń tↄↄlɛ gèele lɛ́o ń kía làasooo tàasikaa vĩo. 4Ãnusu gbãsĩ bↄlɛ, ã́nusuzĩkɛna i pↄmaa piò. 5Vãikɛnaↄ bↄlɛ kía ìwaↄ guu, aà kpala i zɛdↄ yã́zɛde musu. 6Ńsu ǹ nzĩa dilɛ gbia kía aɛo, ńsu zɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛuo. 7Asa aà oanɛ, mↄ aɛ la, maa dɛ aà n dilɛ kɛ̃́sãa gbɛ̃́ gbiaↄ aɛa. 8Yã́ pↄ́ n wɛ́ è ńsu ǹyↄ̃ wã ń a gↄ̃́gↄ̃aoo. Tó wà yɛlɛdìnɛ, bↄ́ ńyↄ̃ kɛ gbɛzãi? 9Tó ńlɛ yã́gↄ̃gↄ̃ ń n gbɛ̃́deeo, ńsu bↄ ń gbɛ̃pãle asiioo. 10Tó à su mà, a widamaɛ, n tↄ́ ĩ́i a láa lↄo. 11Yã́ na oa a gↄↄwa kɛfɛũ lán mao tɛ̃a pↄ́ da ã́nusu tauwa. 12Ɔ̃nↄna lɛdama maa gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩɛ lán vua nↄamblebↄwaɛ. 13Lá í niɛ ìↄ dɛ pↄkɛkɛnaↄnɛ, màa zĩna náaide dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa aà zĩↄnɛ, ì ń nↄ̀sɛ níninɛ́. 14Gbɛ̃́ pↄ́ ì gbadaa lɛgbɛ̃ mɛ́ ìli dao dɛ lán lou pↄ́ sìsi à ĩ́ana kàka i maowaɛ. 15Mɛnakɛa ì to kía ń yã́zɛ e, kpálɛa yã́i ì tó ń yã́ ble. 16Tó n zↄ́ è, ble n lɛ́ lɛ́u, kɛ́ ńsu ble zↄ̃ↄ ǹ pisio yã́i. 17Ńsu ǹ n gbɛ̃́dee bɛ zɛ́ sↄo, kɛ́ asu kpasannↄ à zanguo yã́i. 18Gbɛ̃́ yãdↄa a gbɛ̃́deewa dɛ lá à aà kɛ̀'ĩa ń goo ge fɛ̃nda ge ń kaowaɛ. 19Sↄ̃kpalɛa náaisaidezi taasikɛgↄↄ dɛ lán swaa gyãe ge gbá kↄ̃̀ↄwaɛ. 20Pↄna lɛsia pↄsiadeɛ dɛ lán ulawoloama ĩ́ampuu ge yↄ̃una kaa bↄwawaɛ. 21Tó nↄa lɛ́ n ibɛɛ dɛ, blɛ kpawà, tó imiɛ sↄ̃, ǹ aà gba í, 22asa ńlɛ aà ↄ kaɛ̀ a lɛ́un we, mɛ́ Dii a fĩabonɛ. 23Lá gukpɛ ĩ́ana ì mↄ́ ń louo, màa gbɛ̃pea ì mↄ́ ń oa fɛ̃́nkpaao. 24Ia gↄ̃u zãu maa dɛ kua kpɛ́u sãnu ń nↄ sòledeola. 25Baona bↄa bùsu zã̀zãu dɛ lán í niɛ kpaa gbɛ̃́ pↄ́ a yɛ̃̀ɛɛ làawawaɛ. 26Gbɛ̃maa pↄ́ misìilɛ vãikɛnaɛ dɛ lán nibↄna pↄ́ a í yàwaɛ, lán lↄ̀ↄ pↄ́ a í ↄ̃̀ↄkpàwa. 27Zↄblea gɛ̃agɛ̃a maao, gbɛ̃́ azĩa kpɛlaa gbiao. 28Gbɛ̃́ pↄ́ azĩa kũa dↄ̃o dɛ lán wɛ̃́lɛ pↄ́ a bĩ́i gbooawaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\