Yáasiↄ 27

1Ńsu ĩ́anadã zia yã́ musuo, asa ń dↄ̃ yã́ pↄ́ zia a io. 2To wà n sáaukpa, ńsu ǹ nzĩa sáaukpao. To à bↄ gbɛ̃pãleↄ lɛ́u, asu bↄ n lɛ́uo. 3Gbɛ gbia, ũfãaá asoɛ, kási sↄũ ĩadama ì tↄ̃́má dɛ beea. 4Pↄkũma pãsĩ, pↄfɛ̃ ì dańla, dé mɛ́ a nↄ̀sɛgↄ̃a fↄ̃ sↄ̃i? 5Gbɛ̃́ gbaa laai bíla wáa maa dɛ yea gbɛ̃́zi yãe oaɛ̀ saia. 6Gbɛ̃na yã'ↄ̃ma kpaańzi náai vĩ, ibɛɛ lɛ́pɛama mↄafili vĩ. 7Gbɛ̃́ pↄ́ kãa ì zazakũ zↄ́waɛ, ãma nↄandɛna pↄ́ kĩ̀sã dↄ̃o. 8Gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃̀ a uawa àlɛ bɛbɛbɛbɛ dɛ lán bã pↄ́ sã̀sã a sakpɛwawaɛ. 9Nísi gĩnana ń tulaletio ì ń pↄ kɛ na, lɛdaakↄ̃wa ń nↄ̀sɛmɛndoo ì gbɛ̃naↄ kɛ na. 10Ńsu ǹ n gbɛ̃na vũaao ge n mae gbɛ̃na. Tó yã́ n le, ńsu gɛ́ n vĩ̀i ge n dãuna bɛo. N gbɛ̃́dee pↄ́ kú kãi maa dɛ n bɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú zã̀a. 11Ma nɛ́, ǹyↄ̃ ↄ̃nↄ, ma pↄ i kɛma na, mí e yã́zãsi ma sↄ̃̀sↄ̃naↄwa. 12Laaide ì dↄaa vãi e ↄ̃ ì ulɛɛ̀, làasoosaide ì gi àↄ gɛ́ ↄ̃ ì yã'e. 13Tó gbɛ̃́ nibↄ fĩa dì a miwa, ǹ aà ula sí, ǹyↄ̃ kũa tↄ̀ↄma ũ gbɛ̃́pi gɛ̃ɛ ũ. 14Tó n lɛdà ía n samaa'ò n gbɛ̃́deeɛ kↄↄkↄↄ, wa dilɛ sa vãi ũɛ. 15Nↄ sòlede muaa ń í pↄ́ lɛ́ tↄ̃tↄ̃ zɛsai lou zã́oɛ. 16Aà zùukɛaá ĩ́ana zùukɛaɛ, ade lɛ́ í ↄkũ kpáɛ. 17Lá mↄↄ ì kↄ̃ lɛkɛ, màa gbɛ̃nazĩna ì a gbɛ̃́dee kɛkɛ. 18Tó n laaidↄ̀ lí nɛ'inawa, ńyↄ̃ a nɛ́ ble, tó n ↄlìa n diizi, a n kpɛla. 19Lá gbɛ̃́ ì a oa e í guu, màa gbɛ̃́ ì a nↄ̀sɛ dↄ̃ a yãkɛawa. 20Lá gɛↄ lí mↄ́ bɛda ń tɛ́owao, màa gbɛ̃́ wɛ́ yea pↄ́i lí mↄ́wào. 21Wì ã́nusu ń vuao maa dↄ̃ a baasaa guuɛ, màa wì gbɛ̃́ bɛɛɛ dↄ̃ aà tↄbↄa guu. 22Baa tó n faasaide kà góu ńlɛ aà sa bo ń pↄ́wɛnao sãnu, aà faasaikɛ a kɛ̃wào. 23Nìliↄ n pↄtuoↄ kua dↄ̃ maamaa, laaidↄ n kpàsa pↄ́ↄwa. 24Asa àizɛɛ líↄ ku gↄↄpiio, mɛ́ gawi líↄ gɛ́ wɛ̃ ń wɛ̃oo. 25Sɛ̃ ì láa, a dafu ì bↄlɛ, ni a tàaa kpá pↄ́ↄnɛ, 26ni pↄkasa kɛ ń n sãↄ kã́o, ni bú lú ń n blè ↄ̃ao, 27ń bleↄ vĩ iↄ dinzi n pↄblea ũ, ni n uadeↄ ń n nↄɛ zĩkɛnaↄ gwaò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\