Yáasiↄ 29

1Gbɛ̃́ pↄ́ wa gbà laai maamaa mɛ́ aà swã́ gì gbãa, kaaũ a gɛ̃aàzi kã́ndoɛ, a fɛlɛ lↄo. 2Tó gbɛ̃maaↄ lìgua, gbɛ̃́ↄ pↄ ìↄ naɛ, tó gbɛ̃vãi ku kpalau, wì aaukɛɛ. 3Gbɛ̃́ pↄ́ ye ↄ̃nↄi ì a mae pↄ kɛ na, káaluaↄ bɛ zɛsɛna ì a ↄ̃a dɛ. 4Kía ì a bùsu zɛdↄ yã́zɛde musu, a gbagusaɛsina sↄ̃ ì a bùsu dɛɛ. 5Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lɛna kɛ a gbɛ̃́deeɛ lɛ́ ba kpa azĩaɛɛ. 6Gbɛ̃vãi tàaekɛa ì aà kũ bai ũ, gbɛ̃maa gula ìↄ dↄ ń pↄnao. 7Gbɛ̃maa ì laaidↄ yɛ̃̀ɛɛsaideɛ a yã́gↄ̃gↄ̃awa, vãikɛna sↄ̃ ìli aà kã̀akɛo. 8Gbɛ̃́laanikɛnaↄ ì wɛ̃́lɛ wã, ↄ̃nↄnaↄ ì gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛ níninɛ́. 9Tó ↄ̃nↄna gɛ̀ yã́kpalɛkɛi ń sↄũo, sↄũpi pↄ pà yã̀, àlɛ yáalↄ yã̀, aà lɛ́ lí kpaaũo. 10Gbɛ̃dɛnaↄ ìↄ za tàaesaideguɛ, aaìↄ gbɛ̃maaↄ wɛɛ. 11Sↄũ pↄkũma ì pisi aà wɛ́waɛ, ↄ̃nↄna sↄ̃ ì a nↄ̀sɛ suumpaɛ. 12Tó gbãade lɛ́ swã́sɛ ɛɛ yã́i, aà ìwaↄ ì gↄ̃ vãikɛnaↄ ũ píiɛ. 13Taaside ń ĩadamadeo an yã́ɛ bee doũɛ, Dii mɛ́ tò an wɛ́ lɛ́ gu'e ḿpii. 14Kía pↄ́ ì yã́kpalɛkɛ taasideↄnɛ ń sĩanao, aà kpala zĩ́napɛlɛa ìↄ gbãa gↄↄpiiɛ. 15Totoa ń flão ì to gbɛ̃́ ↄ̃nↄkũ, nɛ́ pↄ́ wa tò azĩaɛ ì wida a dawaɛ. 16Tó vãikɛnaↄ lìgua, tàaekɛa ì kↄ̃ɛ, ãma gbɛ̃maaↄ aa ń lɛ́lɛa e. 17Ǹ n nɛ́ toto, i n nↄ̀sɛ danɛ doũ, a to n nↄ̀sɛ àↄ yáalↄwa. 18Gu pↄ́ Lua yã́ kúuo wìliↄ ńzĩa kũa dↄ̃o. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ aà ikoyã kũa ũ. 19Wìli zↄ toto ń lɛ́oo. Baa tó a mà, a zĩkɛwào. 20N gbɛ̃́ pↄ́ ì wã àↄ yã'o èa? Sↄũ sã̀ↄwa. 21Zↄ pↄ́ wa zàza za a ɛ̀waasogↄↄ, a gↄ̃ gulu ũ gbɛzãɛ. 22Pↄkũmade ì sòle da, nↄ̀sɛyãfũnde ì duunakɛ maamaaɛ. 23Ĩandãa ì ń busaɛ, zĩabusaa mɛ́ ì ń kã́fĩ. 24Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ble ń kpã́io za azĩauɛ, ì mɛ á sì ń Luao, ↄ̃ ìli we òo. 25Vĩakɛa gbɛ̃nazĩnaɛá baiɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ Dii náaikɛ mi aↄ daa ía. 26Gbɛ̃́ daside ìↄ ye gbãade zɛńnↄɛ, ãma yã́kpalɛkɛa ń gbɛ̃́ↄá Dii yã́ɛ. 27Gbɛ̃maa ye gbɛ̃́ dↄ̀ↄsai gĩyãio, gbɛ̃vãi sↄ̃ ìliↄ ye nↄ̀sɛpuade yãkɛaio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\