Yáasiↄ 3

1Ma nɛ́, ńsu to ma yãdanɛ sã́nguo, ǹyↄ̃ yã́ pↄ́ má dìlɛnɛↄ kũa n sↄ̃u. 2Asa a n ka wɛ̃ni gbã̀awa, a aafia kã́fĩnɛ. 3Gbɛ̃kɛ ń náaio su kɛ̃mao, ǹyↄ̃ daa yàbaa ũ, kɛ̃ n sↄ̃wa lá wì kɛ̃ lákɛ̃kĩiwawa, 4n tↄ́ iↄ na, níↄ maa Luaɛ ń gbɛ̃nazĩnaↄ. 5Dii náaikɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo, ńsu gbãa'e nzĩa ↄ̃nↄwao. 6Ǹyↄ̃ aà dↄ̃ n yã́ píi kɛa guu, i zɛpoonɛ. 7Ńsu ǹ nzĩa gwa ↄ̃nↄna ũo, ǹyↄ̃ Dii vĩa vĩ, ní kɛ̃́ vãiwa. 8Bee aↄ dɛ n mɛ aafia ɛsɛ ũ, a n wá gba gbãa. 9Dii kpɛla ń n àizɛɛo ń n bua pↄ́ káauↄ píi, 10pↄ́wɛnaↄ i bi bↄ n dↄ̃u, n selaↄ i pa yɛlɛlɛ ń vɛ̃ɛ dafuo. 11Ma nɛ́, tó Dii n toto, ńsu dilɛ pão, tó à n gba laai, ńsu to à kɛnɛ ĩ́io. 12Asa gbɛ̃́ pↄ́ Dii yei ↄ̃ ì dazɛwa, lá mae ì kɛ a nɛ́ pↄ́ kɛ̀ɛ maaɛwawa. 13Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ le kũ̀ mɛ́ dↄ̃a pàɛ̀ ũ. 14Asa a ài vĩ dɛ ã́nusua, ì kã́fĩakɛnɛ́ dɛ vuaa. 15A bɛɛɛ vĩ dɛ òsoa, pↄ́ pↄ́ a ni kumaↄ kee i kawào. 16Wɛ̃ni gbã̀a ku aà ↄplaau, àizɛɛ ń gawio ku aà ↄzɛɛu. 17Aà yã́ↄ kɛkɛá na, aà zɛ́ píi aafia vĩ. 18A dɛ lí wɛ̃nide ũ gbɛ̃́ pↄ́ kũaↄnɛ, báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ sìↄ ũ. 19Dii gↄ̃ikɛ guu à tↄↄlɛ kàlɛ, aà ↄ̃nↄ guu à musu kɛ̀. 20À ísia ɛ bↄ̀ a dↄ̃a guu, a tò luabɛpuana mↄ̀sɛ vĩ. 21Ma nɛ́, ǹyↄ̃ wɛzɛ̃ ń ↄ̃nↄo vĩ, ńsu ǹ wɛvĩao. 22Aↄ dɛ n nisĩna wɛ̃ni ũ, aↄ dɛ yàbaa ũ n nↄɛ. 23Ńyↄ̃ↄ bɛ n laaiwa, pↄe a kpàli kpanɛo. 24Tó n wulɛ, vĩa a n kũo, ńyↄ̃ wúlɛ i'o na. 25Ńyↄ̃ kai vĩakɛo, ge músi pↄ́ ì vãikɛnaↄ le kã́ndo. 26Asa Dii aↄ dɛ n mikpakĩi ũ, a n gbá vĩ kaia. 27Tó n ↄ lɛ́ n kpɛ le, ńsu gí maakɛi gbɛ̃́ pↄ́ kũ̀ ǹ kɛɛ̀ɛo. 28Tó n dↄnlɛ zɛ́ vĩ, ńsu o n gbɛ̃́deeɛ aà gɛ́ e ziao. 29N gbɛ̃́dee pↄ́ kú n saɛ dↄdↄa, ńsu lɛkpaaĩaàzi ń gbɛ̃eoo. 30Tó gbɛ̃́ i yãe kɛnɛo, ńsu lɛkpaakɛaànↄ pão. 31Ńsu gbãamↄnɛdeↄ kua nidɛo, ńsu ǹ ń kɛae kɛo. 32Asa Dii ye kↄ̃nideↄ gĩyãio, nↄ̀sɛpuadeↄ ↄ̃ ì kɛ a kpàasiaↄ ũ. 33Dii ì láaizĩ gbɛ̃vãiↄ uawa, ì báaada gbɛ̃maaↄ bɛu. 34Ì gbɛ̃́laanikɛnaↄ láanikɛ, a gbɛ̃kɛ vĩ ń zĩabusanaↄ. 35Ɔ̃nↄde a bɛɛɛ e, sↄũ sↄ̃ ì wida azĩawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\