Yáasiↄ 31

1Kí Lemuɛli da lɛdàwà à mɛ̀: 2Kpelewaɛ, ma nɛ́? Bↄɛ́, ma nɛ'ia? Àkɛaɛ, nɛ́ pↄ́ ma a lɛkɛ̀ Luawa? 3Ńsu ǹ n wo dɛ nↄɛↄ kĩ́io, ńsu zɛ́ pↄ́ ì kíaↄ ↄ̃̀ↄkpa sɛo. 4Lemuɛli, vɛ̃ɛá kíaↄ pↄmia no, í gbãaá kpalablenaↄ pↄmia no, 5kɛ́ aasu mi ikoyãↄ sã́ńgu, aai yã́gↄ̃gↄ̃ taasideↄnɛ faasaio yã́i. 6À í gbãa kpa gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ gaiↄwa, à vɛ̃ɛ kpa pↄsiadeↄwa 7aa mi, an taasi i sã́ńgu, an yã'ↄ̃ma aↄ dↄńgu lↄo. 8Yã'o gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ́ lɛ́ bebeka gɛ̃ɛ ũ, yã́gↄ̃gↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ sãalɛↄnɛ. 9Ńsu ǹyↄ̃ nílɛo, yã́kpalɛkɛ a zɛ́wa, taasideↄ ń wɛ̃nadeↄ yãnakpámá. 10Dé mɛ́ a nↄ ãiade ei? Aà bɛɛɛ dɛ òsoↄla zã̀. 11Aà zã́ ìↄ aà náai vĩ ń nↄ̀sɛmɛndooɛ, pↄmaae lí kɛ̃́sãwào. 12Maa ìↄ kɛ a zã́ɛ, i kɛ vãi no e a wɛ̃ni lɛ́u. 13Ì sãkã ń buao wɛɛlɛ, ì a ↄzĩ kɛ ń pↄnao. 14Ì gɛ́ blɛ sɛ́i zã̀ lán gó'ilɛna laatanawa. 15Ì fɛlɛ gufɛ̃nɛ à blɛkɛ a uadeↄnɛ, ì zĩ kpaalɛ a wɛ̃́ndiaↄnɛ. 16Ì tↄↄlɛ maa wɛɛlɛ lú, ì vɛ̃ɛliↄ pɛ́pɛu ń azĩa bↄ̀ↄ ↄ̃ao. 17Ì gbãa dↄ a pi asana ũ, ì gã̀sĩwa bↄbↄ a zĩwa. 18Ìↄ dↄ̃ kɛ́ á ɛlɛ e, aà filia ìↄ dↄ gwã́. 19Aà ↄ ìↄ pooa àↄ bunkapa kũa, ìↄ kɛ̀ɛ ↄ̃wã ń a ↄnɛo. 20Ì ↄ poo wɛ̃nadeↄnɛ, ì ↄlia taasideↄzi. 21Ìli ĩ́ampuu vĩakɛ a bɛdeↄ yã́ musuo, asa aà uadeↄ ì ula didikↄ̃aɛ. 22Ì zwã̀a wúlɛbↄↄ tã azĩa, aà pↄkasaↄá bàabaa ń zwã̀a gàaluladeↄnɛ. 23Aà zã́ ì tↄbↄ faaibokĩi, ìↄ zↄ̃lɛ gudoũ ń bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ. 24Nↄɛpi ì pↄlↄgãu kɛ àↄ yía, ì pↄlↄna tã à kpa laatanaↄwa. 25Ìↄ gbãa ń gawio daa a pↄkasa ũ, aà kua zia yã́ lí iwãa ka aà pↄao. 26Ɔ̃nↄyã ìↄ dↄ aà lɛ́u, ì yãdanɛ́ ń nↄ̀sɛmaao. 27Ì wɛ́tɛ a ua yãkɛai, ìli zígbiakɛ à gbasa àↄ pↄbleo. 28Aà nɛ́ↄ ì fɛlɛ aa samaa'oɛ̀, aà zã́ ì aà sáaukpa ì mɛ: 29Nↄɛ daside ãia vĩ fá, ãma ḿmɛ ń dɛńla píi. 30Kákaa maa líↄ náai vĩo, kɛfɛnkɛ ì gɛ̃zɛaɛ, nↄɛ pↄ́ Dii vĩa vĩ ↄ̃ wì aà sáaukpa. 31À aà sáaukpa zĩ pↄ́ a kɛ̀ yã́ musu, í aà táasilɛ aà yãkɛa musu gãaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\