Yáasiↄ 4

1Ma nɛ́ↄ, à gbɛ̃zↄ̃ↄ lɛdama ma, à á laai kpálɛ kɛ́ à e àↄ dↄ̃a vĩ. 2Dↄ̃a súsu málɛ daɛ́, ásu pãkpa ma yãdanɛio. 3Kɛ́ má kú nɛ́ ũ ma mae ↄzĩ, má busɛ ma da nɛ́ mɛ̀ndona ũ. 4Ma mae yãdàmɛɛ à mɛ̀: Ǹyↄ̃ ma yã́ kũa n sↄ̃u, ma yãdilɛnɛↄ da, n kua iↄ na. 5Ɔ̃nↄ kṹ, ǹyↄ̃ dↄ̃a vĩ, asu sãngu ǹ pãalɛ ma yã́ɛo. 6Ńsu pãkpa ↄ̃nↄio, a n dↄ̃́a, ǹyↄ̃ yeaàzi, a ↄkunla. 7Ɔ̃nↄ kṹ, ↄ̃mɛ yã́pii mi ũ, dↄ̃a wɛɛlɛ ń àizɛɛ pↄ́ ń vĩ píio. 8Ǹ aà kṹ gbã́ugbãu, a n kã́fĩ, didiwà ↄplapla, a n kpɛla. 9Aↄ dɛ fùa maa ũ n miwa, àↄ dɛnɛ kíafua gawide ũ. 10Ma nɛ́, swã́kpa ma yã́i, yã́pi da, n wɛ̃ni aↄ gbã̀a. 11Ma ↄ̃nↄ zɛ́ ↄ̀lↄnɛ, ma n da yãmaa zɛ́wa. 12Tó ńlɛ táa'ou, pↄe a kpanɛo, tó ńlɛ bàalɛu, ńyↄ̃ gɛ̃nalɛo. 13Ǹyↄ̃ ma lɛdama kũa, ńsu gbaɛo, didiwà gbãa, asa ↄ̃mɛ n wɛ̃ni ũ. 14Ńsu vãikɛnaↄ zɛ́ sɛ́o, ńsu tɛ gbɛ̃vãiↄ zɛ́io. 15Ɛ̃nɛ́, ńsu namáo, kɛ̃́má, ǹ n gɛa kɛ. 16Tó aai vãi e kɛ̀o, aali i'oo, tó aai gbɛ̃́ e kàaũo, i lí gɛ̃ ń wɛ́uo. 17Asa vãikɛa mɛ́ ń pↄblea ũ, gbɛ̃́ↄ wɛtãa mɛ́ ń imia ũ. 18Gbɛ̃maaↄ zɛ́ dɛ lán gudↄlɛiawa, a gupua ìↄ dɛdɛ lán ĩatɛ̃ dɛdɛawa. 19Vãikɛnaↄ zɛ́ dɛ lán gusia níiniiwa, aali pↄ́ pↄ́ tò wàlɛ gɛ̃nalɛ dↄ̃o. 20Ma nɛ́, laaidↄ yã́piↄwa, swã́sɛ ma yã'onɛi. 21Ńsu kpá swã́ao, ǹyↄ̃ kũa n sↄ̃u. 22Asa a dɛ wɛ̃ni ũ gbɛ̃́ pↄ́ le kũ̀ↄnɛ, a dɛ mɛ̀ bṹu aafia ũ. 23Azaiasa laaidↄ n sↄ̃ yã́wa, asa wɛ̃ni zĩ́na bↄ̀ sↄ̃ kĩ́iɛ. 24Bↄ yãbɛ̃ɛ'oau, mikɛ̃ yãkpaanla'oawa. 25Wɛdↄ n aɛ, gugwa n kuu súsu. 26Zɛ́ sɛ́ súsu, n yãkɛaↄ píi a bↄ maa. 27Ńsu yɛɛlɛ ↄplaai ge zɛɛio, ńsu gbápɛlɛ vãi zɛ́uo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\