Yáasiↄ 5

1Ma nɛ́, laaidↄ ma ↄ̃nↄwa, swã́kpa ǹ ma wɛzɛ̃ yãma, 2kɛ́ ǹ e ǹyↄ̃ ku n dↄ̀ↄwa, dↄ̃a iↄ ku n lɛ́u. 3Káalua lɛgbɛ'i ìↄ na lán zↄ́wa, ì ń gálɛ ń lɛ́ nao, 4ãma gbɛzã ì kɛnɛ́ ĩ́i lán gↄ̃iwa, ì ń zↄ̃ lán fɛ̃nda lɛna kpɛplawa. 5Aà zɛ́ ì mipɛńnↄ gawa, ì si ń gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́aziↄ bɛdau. 6Ìli làasookɛ wɛ̃ni zɛ́wao, a dↄ̃ a zã zɛ́piwao. 7Ma nɛ́, swã́sɛ ma yã́i sa, ńsu gi ma lɛdamaio. 8Pãalɛ nↄɛ bee taaɛ zã̀, ńsu ǹ aà bɛ gãaɛ baa vĩo. 9Ńsu ǹ n gbãakpa gbɛ̃pãlewao, ńsu ǹ n wɛ̃ni kpa gbɛ̃́ pãsĩwao, 10kɛ́ n àizɛɛↄ su gↄ̃ dãↄnɛo, mɛ́ n zĩ ài su gↄ̃ ua pãledeↄnɛo. 11Ńyↄ̃ aaukɛ n gↄↄ vlã́wa, ńyↄ̃ ibaba, n yɛ̃̀ɛɛ a láa, 12ní mɛ: Ma gi lɛdamai fá! Ma sakaa totoau mɛ́ tò. 13Mi lɛdamadeↄ yã'onɛ mao, mi swã́sɛ ma yãdanɛdeↄzio. 14Ma gↄ̃a wɛ̃na pↄ́ ũ míↄmiↄ kɛ́ dṹnia ma e zã̀o. 15Ǹ nzĩa ola imi, zɛ ń nzĩa lↄ̀ↄ'io. 16N nibↄna ibↄlɛa bàasi maae? N í gufↄ̃ bↄa gãaɛ zɛ́ vĩo. 17To àↄ dɛ n na pↄ́ ũ ado, asu àↄ dɛ gbɛ̃e pↄ́ ũo. 18To Lua báaada n biapiu, pↄnakɛ ń n ɛ̀waasogↄↄ nↄo. 19N tue báasɛ̃de! N zↄ̃́tɛ̃n kɛfɛna! To bↄ̃̀nↄbleaaànↄ lí kangu gↄↄpii, ní aà báasɛ̃ nidɛ lá gu lɛ́ dↄ. 20Ma nɛ́, bↄ́yãi ńyↄ̃ nↄ pãle nidɛi? Bↄ́yãi ńyↄ̃ bↄ̃̀nↄble ń nↄ pↄsɛoi? 21Gbɛ̃nazĩnaↄ yãkɛae ulɛa Diiɛo, ìↄ zɛ́ pↄ́ aa sɛ̀ dↄ̃ píi. 22Vãikɛna tàae ì aà kṹ, aà duuna ì ba zuɛ̀. 23Aà lɛdamamasai a aà kpa gai, aà sↄũkɛ zↄ̃ↄ a aà sã́sã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\