Yáasiↄ 6

1Ma nɛ́, tó n n gbɛ̃do fĩa dì n miwa, tó n kpɛgaausì gbɛ̃́ɛ, 2tó n lɛ́ n kalikɛ̃̀, tó n yã'oa n dayãu, 3lá ńyↄ̃ kɛn la ma nɛ́: Lɛ́ bↄ yã́piu, asa n na n gbɛ̃do ↄzĩɛ. Gɛ ǹyↄ̃ zɛzɛ n gbɛ̃dopizi, awakpaɛ̀. 4Ńsu to i gɛ̃ n wɛ́uo, ńsu to n wɛ́baa gbiakũo, 5ǹ nzĩa siwà lá tue ì ń kɛ̃́wa, lá bã ì bↄ fíikpana ↄuwa. 6Zígbiade, gɛ́ bↄↄna gwai, ní aà yãkɛa tàasika, ńyↄ̃ ↄ̃nↄkũ. 7A dↄaana vĩo, a gbɛ̃zↄ̃ↄ ge dii vĩo. 8Ì blɛ kũ̀sũa di saɛ, ì a pↄblea kãaa pↄkɛkɛgↄↄ. 9Màade, ńyↄ̃ↄ wúlɛa e bↄɛ ni? Bↄɛ ńyↄ̃ vu ń ioi? 10Ni kã́mabo yↄↄ, ni i'o yↄↄ, ni wúlɛ yↄↄ ↄkpaa n kùɛ. 11Pↄ́ taasi a gɛ̃nzi lán kpã́iwɛliwɛwa, nↄana a mↄma lán gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃kɛbↄ kũawa. 12Gbɛ̃nazĩn pãá gbɛ̃vãiɛ, ìↄ bɛbɛ ń ɛɛo dↄ a lɛ́u. 13ì yã'o ń wɛ́o ń ↄo, ì seelakɛnɛ́ ń gbáo. 14Mↄafili mɛ́ aà nↄ̀sɛ pà, vãi wàai ↄ̃ ìↄ pa gↄↄpii. 15Bee yã́i músi a mↄwà lɛzasai, kaaũ a gɛ̃aàzi kã́ndo, aↄ fɛlɛa vĩo. 16Yã́ mɛ̀n soolo ku kɛ́ Dii zau, à kà se sopla kɛ́ a ye a gĩyãio. 17Káakua, ɛɛtoa, yãesaidedɛa, 18yãpãsĩ wàaipaa, wãa ń vãio, 19seelade ɛɛtoa ń daɛↄ pɛãaao. 20Ma nɛ́, ǹyↄ̃ n mae yãdilɛaↄ kũa, ńsu pãkpa n da yãdanɛio. 21Ǹyↄ̃ kũa n sↄ̃u gↄↄpii, ǹyↄ̃ daa yàbaa ũ. 22A dↄaanɛ n táa'oa guu, a n dↄ̃́a n wúlɛa guu. Tó n vu, ali lɛdama. 23Asa yãdilɛapiↄá filiaɛ, yãdanɛpiá gupuaɛ, lɛdama ń leleaoá zɛ́ wɛ̃nideɛ. 24A n si nↄɛ vãiwa, a n bↄ nↄɛ pãle yã́ nana oanɛu. 25Ńsu ǹ aà kɛfɛnkɛ nidɛo, ńsu to aà gↄ̃gwawɛ n kũo. 26Káalua ì ń gↄ̃ gii, gbɛ̃pãle nↄ yã́ sↄ̃ ì ń bɛɛɛ midɛ. 27Tó gbɛ̃́ tɛsɛ dà a pↄlɛu, aà pↄkasa a gí tɛ́kũie? 28Tó gbɛ̃́ kɛ̀sɛpɛ̀lɛ tɛyↄ̃wa, a na aà gbáwao lé? 29Màaɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀ a gbɛ̃́dee nↄ yã́uo, asa tó à ↄnàwà, a bↄ pão. 30Tó nↄa lɛ́ gbɛ̃dɛ, tó à kpã́i'ò, wì a yã́ dilɛ pãe? 31Tó wà aà kũ̀, a fĩabo lɛɛ sopla, i pↄ́ pↄ́ a vĩ a ua kpa píi. 32Gbɛ̃́ pↄ́ ì wúlɛ ń pãle nↄo làasoo vĩo, gbɛ̃́ pↄ́ ì bee kɛ lɛ́ azĩa ↄ̃̀ↄkpaɛ. 33Gbɛ̃a gbãa ń kpɛbↄao mɛ́ aà baa ũ, aà tↄ́ ĩ́i a kɛ̃wào. 34Asa íbɛlɛ a aà zã́ nↄ̀sɛ fɛlɛ, i tↄsiwà aà wɛ̃nagwasai. 35A awakpabↄe sio, baa tó à gba zↄ̃ↄ dàɛ̀, a weio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\