Yáasiↄ 7

1Ma nɛ́, ma yã'onɛ ma, ma yãdilɛaↄ da n nↄ̀sɛu. 2Ǹyↄ̃ ma yãdilɛaↄ kũa, níↄ aafia, laaidↄ ma yãdanɛwa lán n wɛ́wa. 3Da n ↄnɛwa tãana ũ, kɛ̃ n sↄ̃wa lá wì kɛ̃ lákɛ̃bↄwawa. 4O ↄ̃nↄɛ, n dãen aà ũ, wɛzɛ̃ sísi n daɛ ũ. 5A n dↄ̃́a dↄ́ɛ'ĩide yã́ musu, a n bↄ nↄ pãle yã́ nana oanɛu. 6Má zɛa ma kpɛ́ fɛnɛntiu, málɛ bàasi gwa. 7Ɔ̃ ma gↄ̃gbãanaeↄ è, ↄ̃nↄ i panɛ́o, ɛ̀waasoe kú ń guu, a làasoo vĩo. 8Àlɛ liaaliaa gãaɛ, àlɛ waaloũkɛkɛ nↄɛezi, àlɛ aà bɛ gãaɛ baa vĩvĩ 9za oosiɛlɛ gukãaaa e gwã́, e gu gɛ̀ siakũ̀ maamaa. 10Ɔ̃ nↄɛpi bↄ̀ mↄ̀ dàaàlɛ ń kↄ̃nio, à ↄmà azĩawa lán káaluawa. 11A lɛ́ vĩ mɛ́ zĩapↄeãkɛnaɛ, aà pↄ̀ↄ lí pɛ́ bɛo. 12Zĩeↄ ìↄ ku zɛau, zĩeↄ gãaɛ, ìↄ zɛ́kpaa yeyewa. 13Ɔ̃ à ɛ̀waasopi kũ̀ à lɛpɛ̀wà, à aà gwà ń wɛgaalimao à mɛ̀: 14Sáaukpasa'oa kua yãa, ↄ̃ ma lɛ́ pↄ́ má kɛ̀pi fĩabò gbã. 15N kↄ̃'ea yã́i ma bↄi, málɛ n wɛɛlɛ, ma n e kɛ sↄ̃. 16Ma kũ̀ntu kpà ma liia ń Egipi bùsu zwã̀a wɛ́ kɛfɛnao. 17Ma tulale fã̀ɛ ma wúlɛkĩia, wa kɛ̀ ń lí'ↄ gĩnanaↄ ń litɛɛↄ. 18Mↄ wà bↄ̃̀nↄble e gu gɛ dↄò, wà wá pↄeã kɛ à mↄ́wá. 19Asa ma zã́ kú bɛo, wɛ̃́lɛ pↄ́ à gɛ̀u zã̀. 20À ↄbaaa yè gɛ̀ò, e aàↄ gɛ́ sui mↄ a ↄsikɛ. 21À aà sↄ̃ blè ń yã́ dasi kálɛaɛo, à gãnàwà ń yã́ nana oaɛ̀o. 22Ɔ̃ à bↄ̀ tɛaàzi gↄ̃̀ↄ, lán zu pↄ́ wàlɛ gɛ́ a kòlokpaiwa, lán tue pↄ́ lɛ́ gbápɛlɛ bauwa, 23lán bã pↄ́ wã̀ sì fíiuwa. I dↄ̃ kɛ́ a azĩa kpà gaiɛo, e ka gɛ̀ aà sↄ̃ kũ̀. 24Tiasa ma nɛ́ↄ, à ma yãma, à laaidↄ yã́ pↄ́ lɛ́ bↄ ma lɛ́uwa. 25Ńsu to n làasoo ta aà kĩ́io, ńsu pãzɛa ǹ gɛ̃ aà yã́uo. 26Gbɛ̃́ pↄ́ à ń nɛ́ à ń ↄ̃̀ↄkpàↄ dasi, gbɛ̃́ pↄ́ à ń kaaũpiↄ lɛ́ vĩo. 27Aà bɛá bɛda zɛ́kpaaɛ, ì sińnↄ ga kpɛ kpɛauɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\