Yáasiↄ 9

1Ɔ̃nↄ a kpɛ́ dↄ̀, à a gbapɛlɛↄ ã̀ mɛ̀n sopla a pɛ̀lɛpɛlɛ. 2À nↄ̀ↄ dɛ̀ à vɛ̃ɛ kɛ̀kɛ, à blɛↄ sↄukɛ̀ a kàlɛ. 3À a wɛ̃́ndia zĩkɛnaↄ zĩ̀, àlɛ lɛzu wɛ̃́lɛ sĩ̀sĩ misonaa à mɛ̀: 4Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩoↄ à ɛa mↄ kɛ! Ɔ̃nↄkɛ̃sãmadeↄ málɛ oɛ́, 5à mↄ blɛblemanↄ, í vɛ̃ɛ pↄ́ má kɛ̀kɛ mi. 6À sↄũkɛ tó, íↄ aafia, í táa'o wɛ́kɛ̃a zɛ́u. 7Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lɛda gbɛ̃́laanikɛnawa ì gↄ̃ sↄ̃́sↄ̃ɛɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ vãikɛna dazɛwa ì gↄ̃ tàaeɛɛ. 8Ńsu gbɛ̃́laanikɛna dazɛwao, asa a ĩ́isɛnnↄɛ. Ɔ̃nↄna dazɛwa, iↄ yenzi. 9Yãda ↄ̃nↄnaɛ, aà ↄ̃nↄ i dɛdɛ, yã'o gbɛ̃maaɛ, aà dↄ̃a i kã́fĩ. 10Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ ↄ̃nↄ daalɛa ũ, Lua pↄ́ a kua adoa dↄ̃a mɛ́ wɛ́kɛ̃a ũ. 11Asa ńyↄ̃ gɛ̃gɛ̃ ma sabai, n wɛ̃ni a gbã̀akũ. 12Tó ń ↄ̃nↄ, nzĩaɛɛ, tó gbɛ̃'awiambↄnan n ũ, n mi musu. 13Mìsaikɛ dɛ lán nↄɛ lɛdewaɛ, a sↄũ mɛ́ a yãe dↄ̃o. 14Ì zↄ̃lɛ kìlau a kpɛɛlɛ, aà kpɛ́ kú wɛ̃́lɛ sĩ̀sĩ musu, 15ì lɛzu gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ↄzi, ì o gbɛ̃́ pↄ́ zɛ́ kũa súsuↄnɛ: 16Làasoosaide, ɛa mↄ kɛ! Ɔ̃nↄkɛ̃sãmade, málɛ onɛ, 17í kpã́i mia ìↄ na, blɛblea asii guuá zↄ́ɛ. 18Gↄ̃ɛpi dↄ̃ kɛ́ gↄ̃a gyaade ũ zɛ́n weo, gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisiↄ sì bɛda gbã́ou.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\