Soũↄ 1

1Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lí gbɛ̃vãiↄ lɛdama mao ũ. Ìli duunkɛnaↄ zɛ́ sɛ́o, ìli zↄ̃lɛ ń gbɛ̃́ àlafiikɛnaↄo. 2Dii ikoyã mɛ́ ì kaaàgu, ìↄ làasookɛwà fãanɛ ń gwãasĩnao. 3A dɛ lán lí pↄ́ wa bà swa saɛwa, a lá lí giigagao, ìↄ nɛ'i a gↄↄwa, yã́ pↄ́ ì kɛ píi kã́fĩa vĩ. 4A dɛ màa ń gbɛ̃vãiↄo. Aa dɛ lán ése ṹa pↄ́ ĩ́ana ì sɛ́lɛwaɛ. 5Beewa gbɛ̃vãiↄ bↄ maa yã́kpalɛkɛgↄↄzĩo, duunkɛnaↄ zɛ gbɛ̃maaↄ saɛo. 6Dii ì zɛmikũ gbɛ̃maaↄnɛ, gbɛ̃vãiↄ sↄ̃, an zɛ́ mipɛ̀ kaalɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\