Soũↄ 10

1Dii, bↄ́yãi ń zɛa zã̀zãi? Àkɛa ni ulɛnɛ́ taasikɛgↄↄzĩi? 2Gbɛ̃vãi ì gbãasaide wɛ wala guu, ì kↄ̃nikɛɛ̀, ì aà kṹ. 3Gbɛ̃vãi ì a pↄnidɛaↄ ĩ́anadã, ì bĩide sáaukpa, ì Dii tↄbɛ̃ɛsi. 4Gbɛ̃vãi wala mɛ́ tò ìli Dii aɛyao, a Lua làasoo vĩo. 5Yã́ pↄ́ ì kɛ píi ì bↄɛ̀ maaɛ, ì azĩa kã́fĩ, ìli n ikoyã dao, ì lɛsuikɛ a ibɛɛↄwa. 6Ì mɛ á kpaguao, áↄ ku pↄnau taasikɛsai gↄↄpiiɛ. 7Ɛɛ ìↄ dↄ aà lɛ́u ń gbɛ̃́kaao ń yãpãsĩo, yãdↄnwɛia ń yãvãio mɛ́ aà lɛ́ pà. 8Ì naalɛ yãesaideɛ wɛ̃́nkpɛ, kɛ́ à e aà dɛ asii guu, ì mi'ĩide kpákpa gusaɛna. 9Ì naalɛ gbɛ̃́ↄnɛ asii guu lán nↄ̀ↄmusuwa, ì naalɛ lákpɛu à e yɛ̃̀ɛɛsaide kṹ. Tó à aà kũ̀, ì aà gálɛ ń a bao. 10Gbɛ̃́ pↄ́ a le a kũ̀ gↄ̃̀ wúlɛa yɛ̃̀mɛɛ, gbãa mɛ́ aà nɛ̀. 11Gbɛ̃vãipi ì mɛ Lua a yã́ fãn vĩo, ì ↄku a wɛ́waɛ, ìli gu'eo. 12Dii, fɛlɛ mↄ́ ń n gbãao, Lua, ǹyↄ̃ yɛ̃̀ɛɛsaideↄ fãnkɛ. 13Lua, bↄ́yãi gbɛ̃vãi ì dↄ́ɛnnↄi? Ì o a sↄ̃ guu ńyↄ̃ ĩadawao. 14Ń beeo ni e sã́asã, ni gbɛ̃́ↄ yã'ↄ̃ma ń ń pↄsiao yãda, kɛ́ ǹ e ↄdaumá. Yɛ̃̀ɛɛsaide ì azĩa kpama, tonɛ pↄ́ gwana vĩo dↄnlɛden n ũ. 15Gbɛ̃vãi ń gbɛ̃́ pãsĩo gã̀sĩ ɛ́nɛ́, an vãi pↄ́ aalɛ e wa dↄ̃o wí ń musu. 16Dii ìↄ kible gↄↄpii, aà yãdansaiↄ midɛ aà bùsuu. 17Dii ì yɛ̃̀ɛɛsaideↄ wabikɛa ma, ì ń gba sↄ̃, ì swãdↄ ń yã́i. 18Ì zɛ ń tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ĩadamáↄ, kɛ́ gbɛ̃nazĩna pↄ́ dɛ bùsuti ũ su to sↄ̃ kɛ̃́ńgu lↄo yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\