Soũↄ 100

1Dṹnia gbɛ̃́pii, à kúkuakɛ Diiɛ. 2À zↄble Diiɛ ń pↄnao, à mↄ aà kĩ́i ń gulakɛao. 3Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii mɛ́ Lua ũ, ↄ̃mɛ wá kɛ́, wá dɛ aà pↄ́ ũɛ. Wá dɛ aà gbɛ̃́ↄ ũ, aà kpàsa sãↄ ũ. 4À gɛ̃ aà ua lɛ́u ń sáaukpaao, à gɛ̃ aà ua ń aà táasilɛao, à aà sáau kpa à aà tↄbↄ. 5Asa Dii maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo, ìↄ náai vĩ gↄↄpiiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\