Soũↄ 101

1Má lɛsi gbɛ̃kɛ ń yã́zɛdeo musu, má soũ dannↄ, Dii. 2Má laaidↄ kua tàaesaiwa, bↄɛ ńyↄ̃ mↄai? Máↄ ku ma ua ń nↄ̀sɛpuao, 3má pↄvãi dↄ ma wɛ́io. Má za yãdↄↄsaikɛau, a naao. 4Má yãdↄↄsai fↄ̃́o, ma bàa aↄ kú ń yãvãioo. 5Má gbɛ̃́ pↄ́ ì a gbɛ̃́dee pe suumpaɛ, má yↄ̃̀ↄdeↄ ń ĩ́andãnaↄ fↄ̃o. 6Ma wɛ́ dↄ ma bùsu náaideↄzi aaↄ kumanↄ, gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ bɛ tàaesai mɛ́ aↄ dɛ ma zĩkɛna ũ. 7Má we gbɛ̃sãsãna àↄ ku ma bɛo, má tó mↄafilide àↄ ku ma saɛo. 8Máↄ a bùsu gbɛ̃vãiↄ suumpa lá gu lɛ́ dↄ, máↄ vãikɛnaↄ midɛ Dii wɛ̃́lɛ guuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\