Soũↄ 102

1Wɛ̃nade yɛ̃̀ɛɛsaide pↄ́ lɛ́ a yã'ↄ̃maↄ bↄlɛ Diiɛ wabikɛa. 2Dii, ma wabikɛa ma, to ma wiilɛama ká. 3Ńsu bↄ ma kpɛ ma taasikɛgↄↄo, swã́kpamazi. Tó ma lɛzùnzi, wea kpakpa, 4asa ma gↄↄ lɛ́ gɛ̃ lán súɛlɛwaɛ, ma mɛ lɛ́ pusu bↄ lán tɛyↄ̃wa. 5Ma sↄ̃ lɛ́ wo, málɛ ibaba lán sɛ̃wa, blɛblea yã́ lí dↄmagu mà bleo. 6Ma aaukɛa mɛ́ tò ma gↄ̃ wákambaau ũ. 7Ma gↄ̃ lán gbáa gbaonawa, lán bɛzia koowa. 8I lí gɛ̃ ma wɛ́uo lán bã mɛ̀ndona pↄ́ pɛ́ kpɛ́ musuwa. 9Ma ibɛɛↄ ìↄ ma sↄ̃sↄ̃ gↄↄpiiɛ, ma láanikɛnaↄ ì gbɛ̃́ ká ń ma tↄ́o. 10Túfu mi ble blɛ ũ, ma wɛ́'i ì ka ma imia guu 11n pↄkũma ń n kpɛ̃nɛo yã́i, asa n ma sɛ n ma pãlɛɛ. 12Ma wɛ̃ni lɛ́ gɛ̃zɛa lán uenawa, ↄ̃ málɛ giigaga lán sɛ̃wa. 13Mpi Dii, ń zↄ̃lɛa báawa gↄↄpii, ńyↄ̃ↄ dɛ tↄde ũɛ e wá buiwa. 14Ńyↄ̃ fɛlɛ wɛ̃nadↄ̃ Siↄnaɛ, asa n sùuukɛaaànↄ gↄↄ kà sa. 15Aà gbɛↄ kɛ̀ n zↄ̀blenaↄnɛ maa, aà daaĩa ìↄ kɛwɛ̃ɛ wɛ̃naɛ. 16Bui píi a vĩakɛnɛ, Dii, dṹnia kíaↄ gawi dↄ̃nɛ ḿpii. 17Asa Dii a ɛa Siↄna kálɛ lↄ, i bↄ mↄ́má we ń gawio. 18A gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ yↄ́ↄyↄↄↄ wabikɛa sí, a ń wiilɛawa kpa swã́ao. 19Wa yã́pi kɛ̃ ziadeↄ yã́iɛ, gbɛ̃́ pↄ́ kúopiↄ i Dii táasilɛ. 20Dii wɛkpàlɛ zĩ́lɛ za a kúkĩi, kua za musu à wɛzù tↄↄlɛ, 21kɛ́ à e gbɛ̃́ↄ zↄblewii ma, i ń bↄ ga lɛ́zĩ yã́i, 22wi Dii tↄbↄ Siↄna, wi aà táasilɛ Yelusalɛũ. 23Gↄↄ bee bùsu píi gbɛ̃́ↄ kãaa we, bùsu píi gbɛ̃́ↄ mↄ misiilɛiɛ̀. 24Kua ma sápaagↄↄ à ma busa, à ma wɛ̃ni kulun kṹ. 25Ɔ̃ ma mɛ̀: Ma Lua, ńsu ma sɛ kpóoo, n gbɛ̃́ bee, n wɛ̃ni láaa vĩo. 26N tↄↄlɛ kàlɛ za asĩnizĩ, musuá n ↄzĩkɛaɛ. 27Ampii a gɛ̃, ãma ńyↄ̃ↄ kuɛ. Aa zikũ lán pↄkasawa píiɛ, ńyↄ̃ ń lilɛ lán ulawa aa gɛ̃lɛ. 28Mpi sↄ̃ ńyↄ̃ↄ doũ gↄↄpiiɛ, n gↄↄ láaa vĩo. 29N zↄ̀blenaↄ nɛ́ↄ zɛdↄ, an buiↄ aaↄ ku n aɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\