Soũↄ 103

1Má Dii sáaukpa, má aà tↄ́ pↄ́ kú adoa bↄ ń nↄ̀sɛmɛndoo. 2Má Dii sáaukpa, aà maakɛae a sãmaguo. 3Ì sùuukɛmanↄ ń ma tàaeↄ píi, ì ma gbã́gbã ń ma gyãↄ píi. 4Ì ma bↄ ga lɛ́zĩ, ì maakɛmɛɛ a gbɛ̃kɛ guu. 5Ì to pↄmaaↄ mↄa, mí ɛa su ɛ̀waaso ũ lán kúuwa. 6Dii ì yãkɛ a zɛ́wa, ì to yã́ bↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ gbãamↄnɛ́ↄnɛ na. 7A tò Mↄizi a pↄeã dↄ̃̀, à a yãkɛaↄ ↄ̀lↄ Isailiↄnɛ. 8Dii sùuu vĩ ń sósobio, aà pↄ́ lí pa kpaao, a gbɛ̃kɛ vĩ maamaaɛ. 9Ìliↄ zↄadↄmá láasaio, aà pↄ líↄ fɛ̃a gↄↄpiio. 10Ìli yãkɛwɛ̃ɛ wá duunawao, ìli ĩadawá wá vãikɛawao. 11Lá luabɛ lɛsĩ dɛ ń tↄↄlɛo, màa a gbɛ̃kɛ vĩ zↄ̃ↄ ń a vĩakɛnaↄ. 12Lá gukpɛ zã̀ kↄ̃ɛ ń bɛ'aɛo, màa ì wá tàaeↄ kɛ̃́wá. 13Lá mae ì a nɛ́ↄ wɛ̃nagwa, màa Dii ì wɛ̃nadↄ̃ a vĩakɛnaↄnɛ, 14asa a wá kɛbↄ dↄ̃, wá dɛa bùsuti ũ dↄaàgu. 15Gbɛ̃nazĩna wɛ̃ni dɛ lán sɛ̃waɛ, ìↄ gawi vĩ gↄↄpla lán lávuwaɛ. 16Tó ĩ́anapɛ̀wà, ì gɛ̃lɛɛ, a kúkĩi líↄ dↄ gbɛ̃egu lↄo. 17Dii ìↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń a vĩakɛnaↄ za asĩnizĩ e gↄↄpii, ì maakɛ ń nɛ́ↄnɛ ń ń tↄũnaↄ, 18gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń aà bàakuańnↄ yã́o aa yã́ pↄ́ a dìlɛↄ kũaↄ. 19Dii a kpalabaa kpàlɛ musu, a iko vĩ gbɛ̃́piiwa. 20À Dii sáaukpa aà malaikaↄ, ikode pↄ́ i aà yã'onɛ ma à zĩkɛwàↄ. 21À Dii sáaukpa, aà ìwaↄ píi, aà zĩkɛna pↄ́ i aà pↄeã kɛↄ. 22À Dii sáaukpa, aà pↄkɛaↄ píi gu pↄ́ àlɛ kibleuↄ píi. Má Dii sáaukpa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\