Soũↄ 104

1Má Dii sáaukpa. Dii ma Lua, ń zↄ̃ↄ maamaaɛ, ń gawi daa pↄkasa ũ, àlɛ tɛkɛ, 2gupua fĩfĩama zwãa ũ. N musu kpàlɛ lán pɛwa, 3n bɛkpà lousisiaa. N luabɛpuana kɛ̀ ń sↄ̃́go ũ, niↄ bɛ ń ĩ́anao. 4Ni ĩ́ana gbaɛ n zĩnaↄ ũ, ni tɛ́ zĩ n zĩkɛnaↄ ũ. 5N dṹnia kàlɛ, n a zĩ́napɛ̀lɛ, a deea vĩ bauo. 6N ísia lɛ̀aàla pↄkasa ũ, í kù gbɛ̀sĩsĩↄla. 7N ípi lèle ↄ̃ à bàasi, n pũnawà ↄ̃ gili gɛ̃̀u. 8Gbɛ̀sĩsĩↄ lɛsĩ kũ̀, gusalalaↄ ɛɛnkũ, ↄ̃ í tà gu pↄ́ ń dìlɛɛ̀u. 9N kↄↄ dà ípiɛ, a e vĩao, a e ɛa da tↄↄlɛa bau lↄo. 10Ń tò nibↄnaↄ ì í pisi swa'ↄnaↄu, ↄ̃ a í ìↄ bàalɛ gbɛ̀sĩsĩↄ zãnguo. 11Sɛ̃̀a pↄ́pii ìↄ a imi, a í ì sɛ̃̀a zàa'ĩnaↄ imi bↄ. 12Bãↄ ìↄ ka swapiↄ saɛ, aaìↄ pɛa a dào guu, an wii ìↄ dↄu. 13Za n bɛ ni lou gbaɛ gbɛ̀sĩsĩↄwa, n zĩ gbɛ ì dṹnia kã́. 14Ni to sɛ̃ bↄlɛ pↄtuoↄnɛ, ni blɛ bui kpa sɛ̃̀wanaↄwa. Ni blɛ bↄlɛ tↄↄlɛ, aai ble. 15Vɛ̃ɛ pↄ́ ì ń pↄ kɛ na ń nísi pↄ́ ì ń lɛkpɛ yↄo ń blɛ pↄ́ ì ń gba gbãao. 16Dii líↄ ì mↄ̀sɛ e maamaa, sɛdɛ lí pↄ́ a bà Libãpiↄ. 17We bãↄ ì sakpɛdadau, wàalianaↄ ì bɛkpa pɛ̃li láu. 18Gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩↄ dɛ tueↄ kúkĩi ũ, gbɛtↄↄↄ dɛ ɛ̃́n'ui'uinaↄ ulɛkĩi ũ. 19N mↄvua kɛ̀ gↄↄ tàasikabↄ ũ ń ĩatɛ̃ pↄ́ a gɛ̃a kpɛ́u gↄↄ dↄ̃o. 20Ni to gu si, ↄ̃ gwãasĩna ì kɛ, ↄ̃ lákpɛ pↄ́ↄ ì fɛlɛ ń táo píi. 21Nↄ̀ↄmusuↄ ì ↄ́ↄlↄ maafɛi, aaì pↄblea wɛɛlɛ Luawa. 22Tó ĩatɛ̃ bìlɛ, aaì lↄ̀ↄ gá, aaì ta wúlɛi ń tòou. 23Gbɛ̃nazĩna ì bↄ gɛ́ zĩkɛi, ìↄ yãma azĩawa e oosi. 24Dii, n yãkɛaↄ dasi fá! Apii bↄ̀ n ↄ̃nↄ guuɛ. Dṹnia pà ń pↄ́ pↄ́ ń kɛ̀ↄ. 25Ísia ku, a zↄ̃ↄ mɛ́ a yàasa, pↄ́ bɛ̃́ɛ pↄ́ kú a guuↄ lɛ́ vĩo, a nɛ́na a zↄ̃ↄ píi. 26Gó'ilɛnaↄ ìↄ bɛu ń kwãsa pↄ́ ń kɛ̀ à kↄ̃̀ↄ'ouo. 27Pↄ́piↄ wɛ́ dↄnzi ḿpii, kɛ́ ǹ blɛ kpámá a gↄↄwa. 28Ni kpámá, aaì sɛ́lɛ, ni ↄ poonɛ́ ↄ̃ pↄmaaↄ ì ń kã́. 29Tó n mikpɛlìnɛ́, bíli ì ń kṹɛ, tó n wɛ̃ni sìmá, aaì ga aa ɛa ta tɛ̃́ɛnauɛ. 30Tó n n Nisĩna gbàɛ, pↄ́ bɛ̃́ɛↄ ì bↄ, ni to tↄↄlɛ ɛa dafukũ. 31Dii gawipi aↄ ku gↄↄpiiɛ, Dii pↄ i kɛ na a yãkɛaↄwa. 32Ì dṹnia gwa ↄ̃ dṹnia ì lua, ì ↄkã gbɛ̀sĩsĩↄwa ↄ̃ súɛlɛ ì bↄ. 33Má lɛsi Diiɛ e ma wɛ̃ni lɛ́uɛ, má a Lua táasilɛ e ma kua lɛ́uɛ. 34To ma làasoo kangu, mí pↄnakɛnnↄ, Dii. 35To duunkɛnaↄ midɛ dṹnia guu, vãikɛnaↄ su aaↄ ku lↄo. Má Dii sáaukpa. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\