Soũↄ 105

1À Dii sáaukpa, í lɛ́mawà, à to bui píi aà yãkɛaↄ dↄ̃. 2À lɛsi, í aà táasilɛ, à aà yãbↄnsaɛkɛaↄ galikɛ píi. 3À ĩ́anadã ń Dii tↄ́ pↄ́ kú adoao. Á Dii kĩ́i wɛ̀ɛlɛnaↄ à pↄnakɛ, 4à gɛ Dii le à gbãa gbɛawà, íↄ aà aɛya gↄↄpii. 5À to yãbↄnsaɛ pↄ́ a kɛ̀ↄ dↄágu, aà dabudabukɛaↄ ń ikoyã pↄ́ a òↄ, 6á Dii zↄ̀blena Ablahaũ buiↄ, á Yakↄbu bui pↄ́ à á sɛ́ↄ. 7Dii mɛ́ wá Lua ũ, ↄ̃mɛ ì yãdilɛ gbɛ̃́piiɛ. 8Aà bàakuawanↄ yã́ lí sã́aàguo, yã́ pↄ́ a òpi aↄ kuɛ e wá buiwa. 9Aà bàa kú ń Ablahaũo, à ɛ̀a à a lɛgbɛ̃̀ Izaakiɛ lↄ. 10Aà bàa ɛ̀a kú ń Yakↄbuo iko ũ, ↄ̃ a kú ń Isailiↄ e gↄↄpii. 11À mɛ̀ á Kanaa bùsu kpámá, aↄ dɛ pↄ́ pↄ́ aa sɛ kpaalɛ guu ũ. 12Gↄↄ bee aa dasio, wìli ń yãdao, aa ku Kanaa bùsuu bↄ̀mↄↄ ũɛ. 13Aaìↄ liaaliaa bui ń buioↄ guu, aaìↄ bɛbɛ bùsu ń bùsuo. 14I we wà ń wɛtã̀o, à kíaↄ lèle an yã́ musu à mɛ̀ 15aasu ↄkã gbɛ̃́ pↄ́ a ń sɛ́piↄwao, aasu ĩada a ãnabipiↄwao. 16Ɔ̃ a tò nↄana kà bùsupiu, a tò an kũ̀sũa làa píi. 17Ɔ̃ à Yosɛfu gbàɛ à dↄ̀aanɛ́, wà aà yìa zↄ ũ. 18Wà mↄkà aà gbáwa, wà mↄ dↄ̀ aà nↄɛ 19e yã́ pↄ́ à dↄ̀aa ò gɛ̀ kɛ̀ò, ↄ̃ yã́ pↄ́ Dii dàɛ̀ tò yã́ bↄ̀aànↄ na. 20Kɛ́ kía gbɛ̃́ zĩ̀, ↄ̃ wà aà gbàɛ, bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi aà kɛ̃̀. 21À aà dìlɛ a bùsu dↄaana ũ, a tò aàↄ iko vĩ a àizɛɛↄwa píi. 22Yosɛfu aà kíaↄ tòto a pↄeãwa, à ↄ̃nↄ dà aà ìwaↄnɛ. 23Ɔ̃ Yakↄbu buiↄ mↄ̀ Egipi, Isailiↄ ku nibↄↄ ũ Haũ buiↄ bùsuu. 24Dii tò a gbɛ̃́ↄ kↄ̃̀ we maamaa, a tò aa dasikũ̀ dɛ ń ibɛɛↄla. 25Ɔ̃ à ń ibɛɛpiↄ swãfɛ̃̀, ↄ̃ aa zà aà gbɛ̃́piↄu, aa ↄ̃nↄsↄpɛ̀lɛ aà zↄ̀blenapiↄnɛ. 26À a zↄ̀blena Mↄizi zĩ̀má ń Aalona pↄ́ a sɛ̀o. 27Aa yãkɛ̀ Egipiↄnɛ seela ũ, aa dabudabukɛ̀ Haũ buipiↄ bùsuu. 28À gusia gbàɛmá, gu sì ń bùsuu, kɛ́ aa gì aà yãmai yã́i. 29À ń swa'i lìlɛ à gↄ̃̀ au ũ, ↄ̃ a kpↄↄ gàga. 30Blↄↄ lì ń bùsua ń ń gbãadeↄ wúlɛkĩiↄ píi. 31À yã'ò ↄ̃ ũsĩnaↄ kàńgu, gã́i kàńgu e an bùsu lɛ́ lɛ́u píi. 32À lougbɛ kàńgu lou ũ, loupilɛa lì ń bùsua gupiiu. 33À ń vɛ̃ɛliↄ ɛ̀'ɛ ń ń kaadↄɛnliↄ, à ń bùsu líↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ píi. 34À yã'ò ↄ̃ kwaↄ kàńgu, kwasutɛ̃ↄ kà, aa lɛ́ vĩo. 35Aa ń bùsu sɛ̃ ń láo nɛ̀, aa ń bua pↄ́ↄ blè píi. 36À ń bùsu nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ dɛ̀dɛ píi, nɛ́ woode pↄ́ aa ń í ń ɛ̀waasogↄↄpiↄ. 37À bↄ̀lɛ ń a gbɛ̃́ↄ, aa ã́nusu ń vuao kũa, an bui gbɛ̃e i gɛ̃nalɛ zɛ́uo. 38Kɛ́ aa bↄ̀lɛ, Egipiↄ pↄ kɛ̀na, kɛ́ vĩa ń kṹ Isailiↄ yã́ musu yã́i. 39À tɛlu pɛ̀lɛ kpà a gbɛ̃́ↄzi, à kɛ̀ tɛ́ ũ gwã́, à gupùnɛ́. 40Aa wabikɛ̀wà, ↄ̃ à mↄ̀nɛ́ ń bùuↄ, à musu blɛ kpàmá aa kã̀. 41À gbɛsi pàa, ↄ̃ í bↄ̀u, ípi bàalɛ̀ guwaiwaiu we lán swawa. 42Asa lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀ yã́ dↄaàguɛ, yã́ pↄ́ a ò a zↄ̀blena Ablahaũɛpi. 43À bↄ̀ ń a gbɛ̃́ↄ, aalɛ pↄnakɛ, gbɛ̃́ pↄ́ a sɛ̀piↄ guladↄ. 44À buipãleↄ bùsu kpàmá, zĩ pↄ́ gbɛ̃́piↄ kɛ̀ↄ ài gↄ̃̀nɛ́. 45Bee kɛ̀ píi kɛ́ aa e wàↄ a yãdilɛaↄ kũa, aai a ikoyãↄ da. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\