Soũↄ 106

1Àleluya! À Dii sáaukpa, asa a maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 2Dé mɛ́ a fↄ̃ Dii yãzↄ̃ↄkɛaↄ oi? Dé mɛ́ a fↄ̃ à aà táasilɛ píii? 3Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ aaìↄ yãmaa kũa aaìↄ yãkɛ a zɛ́wa gↄↄpiiↄ ũ. 4Tó ńlɛ na kɛ n gbɛ̃́ↄnɛ, ma yã́ aↄ dↄngu, Dii. Tó ńlɛ ń suaba, ma wɛgwa, 5kɛ́ ma baa e àↄ ku n gbɛ̃́ↄ namau, mí pↄnakɛ ń bui pↄ́ ń sɛ̀ↄ, mí ń táasilɛ n gbɛ̃́piↄ guu. 6Wa duunakɛ̀ lán wá deziↄwa, wa tàaekɛ̀ wa yãvãikɛ̀. 7Kɛ́ wá deziↄ ku Egipi, aai Dii dabudabukɛaↄ yãdao, yãmaa dasi pↄ́ a kɛ̀nɛ́ↄ sã̀ńguɛ, ↄ̃ aa swã́gbãakɛ̀ Ísia Tɛ̃a saɛ. 8Ń beeo à ń suabà a tↄ́ yã́i, kɛ́ wà e a gbãa dↄ̃. 9À gbãamↄ̀ Ísia Tɛ̃aɛ ↄ̃ gugii bↄ̀, à sìńnↄ a ɛu, aa bùawà guwaiwai ũ. 10À ń bↄ́ ń ibɛɛↄ ↄzĩ, à ń sí ń zangudeↄ gbãawa. 11Í dà ń wɛ̀lɛpiↄla, baa an gbɛ̃́ mɛ̀ndo i bↄo. 12Ɔ̃ aa yã́ pↄ́ a ò sì, aa aà táasilɛ̀. 13Ɔ̃ aà yãkɛaↄ sã̀ńgu gↄ̃̀ↄ, aai aà dã aà lɛdamáo. 14Aalɛ ń pↄblea bɛɛkɛ guwaiwaiu, ↄ̃ aa Dii lɛ́ wɛ̀ sɛ̃gbãu we. 15À pↄ́ pↄ́ aa gbɛ̀awa kpàmá, ↄ̃ à mɛ'ibabagyã zĩ̀má. 16Aa ĩ́isɛ̀ ń Mↄizio bòou ń Aalona pↄ́ Dii aà dìlɛo. 17Tↄↄlɛ wɛ̃̀aa à Datani mↄ̀, à kũ̀aa Abilaũ ń a gbɛ̃́ↄwa. 18Tɛ́ sù an ìwaↄwa, tɛ́vua kùlɛ gbɛ̃vãipiↄwa. 19Aa mↄ pì Olebu lán gáaenawa, ↄ̃ aa kùlɛ ń dii pↄ́ aa kàsapiɛ. 20Aa Lua gawide lɛũkpakɛ̀ ń zù sɛ̃̀sona taao. 21Lua ń suabà ↄ̃ aà yã́ sã̀ńgu. À yãzↄ̃ↄkɛ̀nɛ́ Egipi, 22à dabudabuↄ kɛ̀ Haũ buiↄ bùsuu, à yã́ pↄ́ ì to vĩa ń kṹ kɛ̀ Ísia Tɛ̃ai. 23À mɛ̀ á a gbɛ̃́piↄ midɛ, ↄ̃ aà gbɛ̃́ Mↄizi aà zùukɛ̀, a tò aà pↄ wèe, ↄ̃ i ń midɛo. 24Aa pãkpà ń pↄeã bùsui, aa gì Dii yã́ síi. 25Aa yã́kũtɛ̃kà ń zwã̀akpɛↄ guu, aai swã́sɛ Dii yã́io. 26Ɔ̃ à ↄlɛ̀lɛnɛ́ à mɛ̀ á tó aa kwɛ guwaiwaiuɛ, 27á tó an buiↄ lɛ́lɛ buiↄ guu, í ń fãaa bùsu ń bùsuo. 28Aa nà tã́a Peoowa, aa pↄ́ pↄ́ wà sa'òò pↄgɛↄwa sò. 29An yãkɛaↄ Dii pↄ fɛ̃̀, ↄ̃ gaga gɛ̃̀ńgu. 30Finɛasi fɛ̀lɛ yã́pi tɛdɛ̀, ↄ̃ gagapi zɛ̀nɛ́. 31Ɔ̃ Dii tò yã́ bↄ̀aànↄ na, aà bàa kuaànↄ e aà buiwa. 32Aa Dii za fɛ̃̀ Mɛliba í kĩ́i, ↄ̃ Mↄizi yã'ì azĩaɛ an yã́i. 33Asa aa aà nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpàɛ̀ɛ, ↄ̃ à yã'ò làasoosai. 34Aai bùsupideↄ kɛ kɛ́lɛkɛlɛ, lá Dii dìlɛnɛ́wao. 35Aa gↄ̃̀ kↄ̃gbɛ̃ↄ ũ ń buipiↄ, aa ń ↄlɛsɛ̀. 36Aa zↄblè ń diiↄnɛ, ↄ̃ yã́pi ń sↄ̃ blè. 37Aa ń nɛgↄ̃ɛnaↄ dɛ̀dɛ sa'obↄ ũ, aa sa'ò tã́aↄwa ń ń nɛnↄɛnaↄ. 38Aa yãesaideↄ kòlokpakpa, an nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛpiↄ. Aa sa'òńnↄ Kanaa bùsu tã́aↄwa, ↄ̃ an bùsupi gbãlɛ̀. 39An yãkɛaↄ mɛ́ tò aa gbãlɛ̀, an dàaↄ tò aa gↄ̃̀ Luaɛ káaluaↄ ũ. 40Ɔ̃ Dii pↄkũmabↄ̀bↄmá, a ye gbɛ̃́ pↄ́ a ń sɛ́piↄ gĩyãi lↄo. 41À ń kpá buiↄwa, an zangudepiↄ ikokɛ̀má. 42An ibɛɛↄ wɛ́tɛ̃amↄ̀nɛ́, aa ↄtↄ̃̀ↄlɛmá. 43Ìↄ ń bↄ mↄ̀ↄmↄↄ, ãma aa zɛ̀ ń ń swã́gbãaoɛ, ↄ̃ an duuna dàńla. 44Tó à ń wii mà, ì taasi dↄ̃nɛ́ɛ. 45Aà bàakuańnↄ yã́ i sãaàguo, ↄ̃ à nↄ̀sɛlìlɛ a gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ guu. 46A tò gbɛ̃́ pↄ́ aa ń kũkũ zĩ̀zↄↄ ũↄ wɛ̃nadↄ̃̀nɛ́. 47Dii wá Lua, wá suaba! Wá bↄlɛ buiↄ guu, ní wá kãaa, wí n tↄ́ pↄ́ kú adoa bↄ, wí ĩ́anadã ń n táasilɛao. 48Wà Dii, Isailiↄ Lua sáaukpa za asĩnizĩ e gↄↄpii! Gbɛ̃́pii mɛ, ãmi! Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\