Soũↄ 107

1À Dii sáaukpa, asa a maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 2Gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń bóↄ o màa, gbɛ̃́ pↄ́ à ń bↄ́ ń ibɛɛↄ ↄzĩↄ. 3À ń bↄ́ bùsu ń bùsuo à ń kãaa za gukpɛ oi ń bɛ'aɛ oio, za gugbãntoo oi ń gɛↄmidↄkĩi oio. 4An gbɛ̃eↄ bɛ sã́sãa guwaiwaiu ń sɛ̃gbão, aai wɛ̃́lɛ pↄ́ aa zↄ̃lɛu zɛ́ dↄ̃o. 5Nↄana ń imio lɛ́ ń dɛ, an wɛ̃ni gↄ̃̀ lɛɛnnↄ. 6Ɔ̃ aa wiilɛ̀ Diizi ń taasikɛau, ↄ̃ à ń bↄ́ ń wɛ́tɛ̃a guu. 7À ń dá zɛ́ súsuwa, ↄ̃ aa kà wɛ̃́lɛ pↄ́ aa zↄ̃lɛu. 8Aa Dii sáaukpa aà gbɛ̃kɛ yã́i ń yãbↄnsaɛ pↄ́ ì kɛnɛ́o. 9Asa ì imidɛnaↄ kòlo níninɛ́, ì pↄmaa kpa nↄandɛnaↄwa aa kã́. 10An gbɛ̃eↄ ku gusiau ga lɛ́zĩ, aalɛ taasikɛ yea ń mↄdaonao. 11Asa aa gì Lua yãmai, aa sakà Musude lɛdamauɛ. 12A tò wà ń busa ń zĩ gbãao, aalɛ lɛ́ gálɛ, gbɛ̃e ku à dↄńlɛo. 13Ɔ̃ aa wiilɛ̀ Diizi ń taasikɛa guu, ↄ̃ à ń bↄ́ ń wɛ́tɛ̃api guu. 14À ń bↄ́ gusiau ń gao lɛ́zĩ, à ń mↄdaonapiↄ kɛ̃̀kɛ̃má. 15Aa Dii sáaukpa aà gbɛ̃kɛ yã́i, ń yãbↄnsaɛ pↄ́ ì kɛnɛ́o. 16Asa ì bĩ́ibↄlɛ gba pↄ́ wa pì ń mↄgotɛ̃o gbooɛ, ì mↄsi gbãa zɛ́kakabↄↄ ɛ́'ɛ. 17An gbɛ̃eↄ lìaa ń swã́gbãa yã́i, aa gↄ̃̀ suuunnↄ ń tàaeↄ yã́i. 18Aa ye pↄblea gĩyãio, aa kà gaa. 19Ɔ̃ aa wiilɛ̀ Diizi ń taasikɛau, ↄ̃ à ń bↄ́ ń wɛ́tɛ̃api guu. 20Aà lɛ́kpãsã ń gbãgbã, à ń sí mia'ɛwa. 21Aa Dii sáaukpa aà gbɛ̃kɛ yã́i, ń yãbↄnsaɛ pↄ́ ì kɛnɛ́o. 22Aa sáaukpa sa'owa, aai aà yãkɛaↄ galikɛ ń gulakɛao. 23An gbɛ̃eↄ gɛ̃̀ gó'ilɛnaↄu, aa dàzɛu ísiaa, aaìↄ bɛ í zↄ̃ↄpia aaↄ gɛ́ laatai. 24Gbɛ̃́piↄ Dii yãkɛaↄ è, ń yãbↄnsaɛ pↄ́ ì kɛ í guoↄ. 25À yã'ò ↄ̃ zàa'ĩan gbãa kàka, ísia fɛ̀lɛ ń bútɛ̃mbaao. 26Aa gɛ̀ musu aa sù zĩ́lɛ, kua kaipi lɛ́zĩ sↄ̃ kɛ̃̀ńgu. 27Aa dèedee, aa tàlaatalaabò lán wɛ̃dɛnawa, an ílɛ'ↄ̃nↄ mìdɛ. 28Aa wiilɛ̀ Diizi ń taasikɛau, ↄ̃ à ń bↄ́ ń wɛ́tɛ̃api guu. 29À ĩ́an gbãa zɛ̀ à gↄ̃̀ ĩ́an fɛɛɛna ũ, à í zùukɛ̀ à kɛ̀ kílikili. 30Kɛ́ gu nìni gↄ̃̀ↄ, an pↄ kɛ̀na, ↄ̃ à gɛ̀ńnↄ godↄkĩi pↄ́ aalɛ yáu. 31Aa Dii sáaukpa aà gbɛ̃kɛ yã́i, ń yãbↄnsaɛ pↄ́ ì kɛnɛ́o. 32Aa aà tↄbↄ balu guu, aa aà táasilɛ dↄaanaↄ kãaa guu. 33À swaↄ zↄ̃̀ɛ à gↄ̃̀ gugii ũ, a tò nibↄnaↄ gↄ̃̀ tↄↄlɛ inidɛnaↄ ũ. 34À tↄↄlɛ báaade lìlɛ gu wiside ũ gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛuↄ vãi yã́i. 35À guwaiwai lìlɛ dã̀na ũ, a tò gugii gↄ̃̀ nibↄna ũ. 36À nↄandɛnaↄ dìlɛ we, ↄ̃ aa wɛ̃́lɛ kàlɛ aa zↄ̃̀lɛu. 37Aa bua pↄ́ↄ tↄ̃̀ aa vɛ̃ɛliↄ bà, ↄ̃ à nɛ'ìnɛ́ maamaa. 38À báaadàńgu, ↄ̃ aa dasikũ̀ à kɛ̀ zài, i to an pↄtuoↄ làoo. 39Ɔ̃ à ń láo lↄ, aa gↄ̃̀ yↄↄnnↄ gbãamↄanɛ́ ń músio ń pↄsiao yã́i. 40Lua ì saikɛ kpalablenaↄwa, ì to aa liaaliaa gugii pↄ́ zɛ́ vĩo guu. 41Ì wɛ̃nadeↄ bↄ taasiu à ń sɛ́ lɛsĩ, ì to an uadeↄ dasikũ. 42Tó gbɛ̃maaↄ è, aaì pↄnakɛ, gbɛ̃vãiↄ sↄ̃ aaì ń lɛ́ kpaaũ. 43Nↄ̀sɛde laaidↄ yã́piↄwa, i Dii gbɛ̃kɛ gwa lá a dɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\