Soũↄ 108

1Davidi lɛ. 2Ma sↄ̃ dilɛa, Lua, má lɛsi mà ń táasilɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo. 3Ma mↄↄna ń ma domao, vu! Mí gbãakpa gudↄazi. 4Dii, má ń sáaukpa buiↄ guu, má ń táasilɛ gbɛ̃́ↄnɛ. 5Asa n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ zↄ̃̀maɛ, mɛ́ n náai zↄ̃̀ luabɛpuanawa. 6Lua, tↄbↄ e à zↄ̃ma, to n gawi li dṹniaa píi. 7Wea, wá suaba ń n gã̀sa gbãao, kɛ́ wápiↄ n gbɛ̃́ yenzideↄ e bↄ. 8Lua yã'ò za a kúkĩi à mɛ̀: Má Sikɛũ kpaalɛ ń tidↄanlaoɛ, mí Suko guzulɛ kpámá. 9Galada bùsuá ma pↄ́ɛ, Manase buiↄ bùsuá ma pↄ́ɛ, Ɛflaiũ buiↄ bùsuá ma mↄ̀ fùaɛ, Yuda bùsuá ma lípanaɛ. 10Mↄabuↄ bùsuá ma zion zu'obↄɛ, mi a kyale kálɛ Ɛdↄũↄ bùsuwa, mi kúkua dↄ Filitɛ̃ↄ bùsuwa. 11Dé mɛ́ a gɛ̃manↄ wɛ̃́lɛ bĩ́ideui? Dé mɛ́ a dↄaamɛɛ e Ɛdↄũↄ bùsuui? 12Lua, mɛ́ i kɛ n gbɛ̃́ pↄ́ n wá vũaa nili bↄ ń wá zĩgↄ̃ↄ lↄo bàasio. 13Ɔdawá wá ibɛɛↄ yã́i, asa gbɛ̃nazĩna gbɛ̃suabaaá pãɛ. 14Wá zĩble ń Lua gbãao, ↄ̃mɛ a ↄ̃zↄ̃ wá ibɛɛↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\