Soũↄ 109

1Lua, ḿmɛ mi n táasilɛ, ńsu ǹyↄ̃ nílɛao. 2Asa gbɛ̃vãi bↄnkpɛdeↄ ì ma yaa, aaì lɛkↄↄlɛkamazi ń ɛɛo. 3Aaì liamazi ń yã́'ĩio, aaì sòlekɛmanↄ pↄewiwinɛsai. 4Aaì ma yeańzi fĩabomɛɛ ń yãdↄmao, mapi sↄ̃ miↄ wabikɛma. 5Aaì maa fĩabomɛɛ ń vãio, ma yeańzi sↄ̃ ń zaamaguo. 6Gbɛ̃vãi sóikɛ ń dↄaanawa, ǹ aà na gudɛnaɛ a ↄzĩ. 7To yã́kpalɛ bↄaànↄ vãi, to aà wabikɛa yã'iɛ̀. 8Aà wɛ̃ni su àↄ gbã̀ao, gbɛ̃pãle i zↄ̃lɛ aà gbɛu. 9Aà nɛ́ↄ gↄ̃ desai, aà na i gↄ̃ gyaa ũ. 10Aà nɛ́ↄ gↄ̃ lìaanaↄ ũ aaↄ baakɛ, aaↄ pↄ́ wɛɛlɛwɛɛlɛ pↄ́kↄlɛkĩi. 11Aà fĩade aà pↄ́ↄ naaa píi, buipãleↄ aà zĩ ài siwà. 12Gbɛ̃e su gbɛ̃kɛkɛɛ̀o, wasu wɛ̃nadↄ̃ aà nɛ́ pↄ́ a tòↄnɛo. 13Aà buiↄ midɛ, an tↄ́ ga gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ fɛlɛↄ guu. 14Aà deziↄ vãikɛa yã́ dↄngu, Dii, ńsu ǹ aà da duuna kɛ̃wà bauo. 15An duuna aↄ dↄngu gↄↄpii, Dii, an yã́ i sã gbɛ̃́ↄgu dṹniau, 16kɛ́ ìli làasookɛ gbɛ̃kɛwao yã́i, ì ĩada taasideↄ ń wɛ̃nadeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ an kã́ gàↄwa e aa ga. 17A ye savãi'oa gbɛ̃́ɛi, to à wi aà musu. Sa maa oa gbɛ̃́ɛ lí káaàguo, a kɛ báaa vĩ sↄ̃o. 18À lɛkɛanɛ́ ula dà, à gɛ̃̀ aà nↄ̀sɛu lán íwa, à tàalɛaàgu lán nísiwa. 19Àↄ fĩwà gↄↄpii zwãa ũɛ, iↄ dↄ aàpi asana ũ. 20Dii fĩabo ma yãdↄmadeↄnɛ màa ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì vãi o ma musuↄ. 21Dii Gbãapiide, ma wɛgwa n tↄ́ yã́i, ma bↄ n maa ń n gbɛ̃kɛo yã́i. 22Asa taaside wɛ̃naden ma ũ, ma pↄ yà dúuduu. 23Málɛ sãalɛ lán oosi uenawa, málɛ gɛ̃zɛa lán ĩ́ana kwasɛawa. 24Lɛye tò ma gbá lɛ́ sɛ́ lↄo, ma fɛ̃fɛ̃ e ma gↄ̃ wákambaau ũ. 25Ma gↄ̃nɛ́ pↄ́sↄ̃sↄ̃a ũ, aaì ma gwa aa mikɛ déũdeũ. 26Dↄmalɛ Dii ma Lua, ma suaba n gbɛ̃kɛ yã́i, 27aai dↄ̃ kɛ́ n ↄdàa, kɛ́ ḿmɛ ń kɛ̀mɛɛ, Dii. 28Tó aa ma ka, ńyↄ̃ báaadamagu, tó aa fɛ̀lɛmanↄ, wí a ń kṹ, mapi n zↄ̀blena mí pↄnakɛ. 29Tↄ́ ĩ́i a gↄ̃ ma yãdↄmadeↄnɛ ula ũ, aa wida ńzĩawa lán gomusuwa. 30Má Dii sáaukpa ń lↄↄ gbãao, má aà táasilɛ balu guu. 31Asa ì zɛ ń wɛ̃nadeↄɛ, ì ń sí gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yãdańlaↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\