Soũↄ 11

1Ma na Diizi. Bↄ́yãi álɛ omɛɛ mà vua mà ta gbɛ musu lán bãwai? 2À vãikɛnaↄ gwa, aa kakpà sáa, aa gusaɛ yèmá aa sá gà, aa kakpàlɛ nↄ̀sɛmaadeↄwa. 3Tó fɛlɛkaa yãmikpalɛ gbòo, gbɛ̃maaↄ kɛa ni? 4Dii ku a kpɛ́u, a zↄ̃lɛa báawa musu we. Ì wɛpã gbɛ̃nazĩnaↄla, ì wɛ́kpalɛńzi. 5Dii ì gbɛ̃maaↄ tàasika, ãma a za vãikɛnaↄgu ń gbɛ̃́ pↄ́ yãpãsĩ ì kɛnɛ́ naↄ. 6A tɛyↄ̃ ń ĩatɛ̃gbↄ̃o kwɛ vãikɛnaↄwa, ĩ́an wãa mɛ́ aↄ dɛ ń baa ũ. 7Asa Dii ì yãkɛ a zɛ́wa, yãkɛa a zɛ́wa ì kɛɛ̀ na, gbɛ̃maaↄ wɛsiaàlɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\