Soũↄ 110

1Dii ò ma diiɛ aà zↄ̃lɛ a ↄplaai e aà aà ibɛɛↄ kɛɛ̀ aà gbadibↄ ũ. 2Dii a to n iko ligua, ńyↄ̃ kible n ibɛɛↄwa Siↄna. 3N gbɛ̃́ↄ ńzĩa kpama n ikokɛgↄↄ ń lousisi'ulaↄ daa. N ɛ̀waasoↄ mↄ n kĩ́i gudↄlɛia lán fíiwa. 4Dii lɛgbɛ̃̀, a lɛ́ lilɛa vĩo à mɛ̀: Ńyↄ̃ↄ dɛ sa'ona ũ gↄↄpii lán Mɛkizɛdɛwaɛ. 5Dii ku n ↄplaai, a kíaↄ míↄnzↄ̃ a pↄfɛ̃gↄↄ. 6A tↄsi buiↄwa, an gɛↄ gupa, a dṹnia bṹu kíaↄ míↄnzↄ̃, 7i swa'i mi zɛ́lɛ. Bee yã́ mɛ́ tò aà mi aↄ daa ía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\