Soũↄ 111

1Àleluya! Má Dii sáaukpa ń nↄ̀sɛmɛndoo ń gbɛ̃maaↄ sãnu balu guu. 2Dii yãkɛaↄ zↄ̃ↄ, gbɛ̃́ pↄ́ à kàńguↄ ì a wàaipa. 3Aà yãkɛaↄ bɛɛɛ ń gawio vĩ, aà yãkɛa a zɛ́wa láaa vĩo. 4Dii tò a yãbↄnsaɛkɛaↄ dↄ̀wágu, a sùuu ń sósobio vĩ. 5Ì blɛ kpa a vĩakɛnaↄwa, aà bàakuańnↄ yã́ lí sã́aàguo. 6À a gbãa ↄ̀lↄ a gbɛ̃́ↄnɛ yãkɛa guu, à buipãleↄ bùsuↄ kpàmá. 7Yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ náai vĩ mɛ́ a zɛ́ vĩ, yã́ pↄ́ a dìlɛↄ sĩana vĩ píiɛ. 8Yã́piↄ zĩ́naↄ pɛ́lɛa gↄↄpii, ì yãkɛ a zɛ́wa náai guu. 9À suabana zĩ̀ à a gbɛ̃́ↄ bò, aà bàa kúńnↄ gↄↄpii. Aà tↄ́ kua adoa mɛ́ ì to vĩa ń kṹ. 10Vĩakɛa Diiɛ mɛ́ ↄ̃nↄ zĩ́na ũ, gbɛ̃́ pↄ́ ì vĩakɛɛ̀ wɛzɛ̃ gbãa. Aà táasilɛa aↄ láaa vĩo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\