Soũↄ 112

1Àleluya! Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Dii vĩa vĩ, mɛ́ Diipi yãdilɛaↄ ì kaaàgu ũ. 2Aà nɛ́ↄ gↄ̃ gbãadeↄ ũ ń bùsuu, asa nↄ̀sɛpuade buiↄá báaadeↄnɛ. 3Pↄ́mↄama ń àizɛɛo di aà bɛɛ, aà yãkɛa a zɛ́wa láaa vĩo. 4Baa gusiau gu ì pu gbɛ̃maaↄnɛɛ, nↄ̀sɛpuade pↄ́ sùuu ń sósobio vĩↄ. 5Gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃kɛ vĩ ì pↄ́ sɛ̃anɛ́, ì a yã́ↄ kɛ a zɛ́wa, yã́ ì bↄɛ̀ maaɛ. 6Gbɛ̃maa lí fu bauo, aà yã́ aↄ dↄńguɛ gↄↄpii. 7Bao ĩ́i lí aà vĩa kũo, aà sↄ̃ ìↄ dilɛa, ìↄ Dii náai vĩ. 8Aà sↄ̃ lí vĩo, vĩa lí aà kũo, e à gɛ tidↄò a ibɛɛↄla. 9Ì pↄ́ fã́ɛ taasideↄnɛ, aà yãkɛa a zɛ́wa láaa vĩo. Aà mi ìↄ daa ía ń gawioɛ. 10Gbɛ̃vãi líↄ ye aà ea yã́io, ì lɛ́sakãaàzi, ì lↄ̀ↄ gá. Yã́ pↄ́ vãikɛna wɛ́ dↄi ì midɛwàɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\