Soũↄ 113

1Àleluya! Dii zↄ̀blenaↄ, à aà táasilɛ, í aà tↄbↄ! 2Gbɛ̃́pii Dii sáaukpa za gbã e gↄↄpii. 3Gbɛ̃́pii Dii tↄbↄ sɛa za ĩatɛ̃bilɛa e a gɛ̃kpɛukĩi. 4Dii ku musu, a dɛ bui píila, à tↄbↄ̀ e à mà musua. 5Gbɛ̃e i ka Dii wá Luawao, a zↄ̃lɛa báawa musu. 6Ì wɛ́kpalɛ zĩ́lɛ, ì musu ń tↄↄlɛo gwa. 7Ì yɛ̃̀ɛɛsaideↄ bↄ bùsutiu, ì ń fɛlɛ, ì wɛ̃nadeↄ bↄ túfuu, ì ń sɛ́ lɛsĩ. 8Ì ń da kíabuiↄ guu, anzĩa gbɛ̃́ kíabuiↄ guu. 9Ì to fĩi nɛ́ bↄbↄ, i gↄ̃ nɛade pↄnade ũ. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\