Soũↄ 114

1Kɛ́ Isailiↄ bↄ̀ Egipi, kɛ́ Yakↄbu buiↄ bↄ̀ bui zĩ̀loↄ guu, 2Yuda bùsu gↄ̃̀ Dii kúkĩi ũ, Isaili bùsu gↄ̃̀ aà kiblekĩi ũ. 3Ísia Tɛ̃a è ↄ̃ à bàalɛ̀, Yuudɛ̃ í kpɛkpà. 4Gbɛ̀sĩsĩↄ vĩ̀vĩ lán sãↄwa, sĩ̀sĩↄ ↄyaayè lán bleↄwa. 5Ísia, bↄ́ mɛ́ n le n bàalɛ̀i? Yuudɛ̃, àkɛa n kpɛkpài? 6Gbɛ̀sĩsĩↄ, bↄ́yãi a vĩvĩ lán sãↄwai? Sĩ̀sĩↄ, àkɛa a ↄyaayè lán bleↄwai? 7Dṹnia, lualua Dii mↄa guu, dee Yakↄbu Luapi aɛ. 8À gbɛsi kɛ̀ ibↄkĩi ũ, à gbɛkão lìlɛ nibↄna ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\