Soũↄ 115

1I kɛ wá tↄ́ mɛ́ a bↄo Dii, i kɛ wá tↄ́ mɛ́ a bↄo. Ǹ nzĩa tↄbↄ n gbɛ̃kɛ ń n náaio yã́i. 2Àkɛa buipãleↄ ì wá la aa mɛ wá Lua kú má niɛi? 3Wá Lua ku musu, yã́ pↄ́ a yei ì kɛɛ. 4Aa ń diiↄ pì ń ã́nusuo ń vuao, gbɛ̃nazĩna ↄgbɛɛ. 5Aa lɛ́ vĩ, aali yã'oo, aa wɛ́ vĩ, aali gu'e sↄ̃o. 6Aa swã́ vĩ, aali yãmao, aa ní vĩ, kási aali pↄ́ gĩmao. 7Aa ↄ vĩ, aali kã́ pↄ́wao, aa gbá vĩ, kási aali táa'oo. Aali kolokɛkɛo. 8An pinaↄ gↄ̃ńwaɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń náaikɛↄ. 9Isailiↄ, à Dii náaikɛ! Ɔ̃mɛ á sɛ̀ngbao ũ, ì dↄálɛ. 10Aalona buiↄ, à Dii náaikɛ! Ɔ̃mɛ á sɛ̀ngbao ũ, ì dↄálɛ. 11Dii vĩakɛnaↄ, à Dii náaikɛ! Ɔ̃mɛ á sɛ̀ngbao ũ, ì dↄálɛ. 12Wá yã́ lí sã́ Diiguo, a báaadawágu. A báaada Isaili buiↄgu, a báaada Aalona buiↄgu. 13Dii a báaada a vĩakɛnaↄgu, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ. 14Dii kã́fĩakɛɛ́, ápiↄ ń á nɛ́ↄ. 15Dii mɛ́ a báaadaágu, musu ń tↄↄlɛo Kɛnapi. 16Musuá Dii bɛɛ, ↄ̃ à tↄↄlɛ nà gbɛ̃nazĩnaↄnɛ ń ↄzĩ. 17I kɛ gɛↄ mɛ́ lí Dii táasilɛo, gbɛ̃́ pↄ́ kú bɛdauↄ ìↄ ku kílikiliɛ. 18Wápiↄ, wáↄ Dii sáaukpa za gbã e gↄↄpiiɛ. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\