Soũↄ 116

1Má ye Diizi, asa à ma yãmàɛ, à ma wiilɛawa mà. 2Máↄ aà sísi e ma wɛ̃ni lɛ́uɛ, kɛ́ à swãdↄ̀mazi yã́i. 3Ga fùa kpàmɛɛ yãa, má kú yeelɛa zↄ̃ↄ guu, taasi ń pↄsiao tↄ̃̀a. 4Ɔ̃ ma lɛzù Diizi ma mɛ̀: Dii, n yã́ na, ma misi. 5Dii sùuu vĩ mɛ́ a maa, wá Lua sósobi vĩ. 6Dii ì yɛ̃̀ɛɛsaideↄ dↄ̃́a. Kɛ́ ma gↄ̃ dↄ̀lↄlↄ, à ma suabà. 7Ma nↄ̀sɛ aↄ nínia sa, asa Dii yãmaakɛ̀mɛɛ. 8Dii ma bↄ ga lɛ́zĩ, à wɛ́'i gògomɛɛ, i to ma gɛ̃nalɛ̀o, 9kɛ́ màↄ ku dṹnia guu, míↄ bɛ aà aɛ. 10Kɛ́ taasi tↄ̃̀a, ma gↄ̃ búɛbuɛ. Ma aà náaikɛ̀, ↄ̃ ma yã'ò. 11Gili gɛ̃̀magu ma mɛ̀: Gbɛ̃e mↄafilisaio. 12Bↄ́ má fĩaboò Diiɛ maa pↄ́ a kɛ̀mɛɛ píi yã́ musui? 13Má Dii gbɛ̃́ suabaa imibↄ sɛ musu, mí aà sísiò. 14Má lɛ́ pↄ́ má kɛ̀ Diiwaↄ fĩabo aà gbɛ̃́ↄ wáa píi. 15Dii yãmanaↄ gaa gbiaɛ̀. 16Dii, n yã́ na, n zↄ̀blenan ma ũ. Nↄɛ pↄ́ zↄblènɛ nɛ́n ma ũ, n ma bↄ bau. 17Má sáaukpa sa'oma, mí ń sísiò, Dii. 18Má lɛ́ pↄ́ má kɛ̀ Diiwaↄ fĩabo aà gbɛ̃́ↄ wáa píi. 19Má fĩaboɛ̀ aà ua Yelusalɛũ. Àleluya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\