Soũↄ 118

1À Dii sáaukpa, asa a maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 2Isailiↄ o, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 3Aalona buiↄ o, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 4Aà vĩakɛnaↄ o, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 5Ma lɛzù Diizi ma yeelɛa guu, ↄ̃ a wèa à ma gba dɛ̀ɛpookĩi. 6Dii kumanↄ, vĩa a ma kũo, bↄ́ gbɛ̃nazĩna a fↄ̃ kɛmɛɛi? 7Dii kumanↄ ma dↄnlɛde ũ, má tidↄ ma ibɛɛↄlaɛ. 8Naa Diizi maa dɛ gbɛ̃nazĩna náaikɛala. 9Naa Diizi maa dɛ gbãadeↄ náaikɛala. 10Bui píi lìamazi, ↄ̃ ma ń kwɛ́ ń Dii tↄ́o. 11Aa lìamazi ↄplaai ń zɛɛo, ↄ̃ ma ń kwɛ́ ń Dii tↄ́o. 12Aa fĩ̀a lán zↄdaↄwa, ↄ̃ aa mìdɛ lán sɛ̃̀ tɛ́kũawa, ma ń kwɛ́ ń Dii tↄ́o. 13Aa ↄzↄ̃̀mazi pãsĩpãsĩ, má ye lɛ́lɛi, ↄ̃ Dii dↄ̀malɛ. 14Dii mɛ́ ma gbãa ũ, aà táasi mi lɛ́, à gↄ̃̀ ma suabana ũ. 15À ma, kúkua dↄ gbɛ̃maaↄ bòou, Dii ↄplaa gbãa zĩkɛ̀. 16Dii ↄplaa dↄa musu, Dii ↄplaa gbãa zĩkɛ̀. 17Má gao, máↄ kuɛ, míↄ Dii yãkɛaↄ galikɛ. 18Dii ma swãgàga maamaa, ãma i to ga ma sɛo. 19À gbɛ̃́ suabaa bↄlɛ gbaↄ wɛ̃mɛɛ mà gɛ̃ mà Dii sáaukpa. 20Dii ua bↄlɛ kɛ, gbɛ̃maaↄ mɛ́ ì gɛ̃u. 21Ma n sáaukɛ̀ Dii, asa ń wèa, n gↄ̃ ma suabana ũ. 22Gbɛ pↄ́ ɛ̃bonaↄ pãkpài mɛ́ gↄ̃̀ gbɛↄ mide ũ. 23Dii mɛ́ bee kɛ̀, ↄ̃ à kɛ̀wɛ̃ɛ yãbↄnsaɛ ũ. 24Gↄↄ pↄ́ Dii dìlɛn kɛ. Wà pↄnakɛu wà yáalↄ. 25N yã́ na Dii! Wá suaba! Suɛ Dii! Wá daɛ ń gòmio! 26Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ ń Dii tↄ́o ũ, kua Dii ua wálɛ gbãakpanzi. 27Dii mɛ́ Lua ũ, à gupùwɛ̃ɛ. À ba dↄdↄ sa'obↄↄwa, í poo gbagbakĩizi. 28Ma Luan n ũ, má n sáaukpa, ma Lua, má n tↄbↄ. 29À Dii sáaukpa, asa a maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\