Soũↄ 119

1Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ aa ku tàaesai aa Dii ikoyã kũaↄ ũ. 2Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ aaì Dii yã'onɛ ma aaì aà kĩ́i wɛɛlɛ ń nↄ̀sɛmɛndooↄ ũ. 3Aali yãkpaanlakɛo, aaì aà dↄ̀ↄ sɛ́. 4N n ↄtondↄkĩi ↄ̀lↄwɛ̃ɛ, kɛ́ wàↄ tɛi ń laaio. 5Má ye màↄ ku ma dↄ̀ↄwaɛ, míↄ n yãdilɛnɛↄ kũa. 6Tó má n yãdilɛaↄ kũa píi, bee a to wí ma kũo. 7Gↄↄ pↄ́ málɛ n yãmaapiↄ dada, má n sáaukpa ń nↄ̀sɛpuaoɛ. 8Máↄ n yãdilɛnɛↄ kũaɛ, ńsu ma to we míↄmiↄo. 9Kpelewa ɛ̀waaso a kɛ àↄ ku gbãlɛsaii? Sema aà yãkɛa kpaaĩ ń n yã́o. 10Málɛ n kĩ́i wɛɛlɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo, ńsu to mà pãalɛ n yãdilɛaↄnɛo. 11Ma n yã́ dà ma sↄ̃ guu, kɛ́ másu duunakɛnɛo yã́i. 12Ma n sáaukɛ̀, Dii, ǹ n yãdilɛnɛↄ damɛɛ. 13N ikoyã pↄ́ bↄ̀ ń lɛ́uↄ píi, má dau siu nɛ́ɛ. 14Málɛ pↄnakɛ ń n yã'onɛↄ lá wì kɛ ń àizɛɛowa. 15Málɛ n ↄtondↄkĩi wàaipa, ma làasoo ku n kɛkɛáↄwa. 16Ma pↄ kɛ̀na n yãdilɛaↄwa, n yã́ a sãmaguo. 17Yãmaakɛ mapi n zↄ̀blenaɛ, mí e màↄ ku màↄ n yã́ kũa. 18Ma wɛ́ kɛ̃́mɛɛ, kɛ́ mà wɛsi n ikoyã bↄnsaɛↄlɛ. 19Bↄ̀mↄn ma ũ dṹnia guu, ńsu ǹ n yãdilɛaↄ ulɛmɛɛo. 20N ikoyãↄ nidɛa gↄↄpii mɛ́ tò ma nisĩna vùa. 21Ni waladeↄ lele, ni láaikɛmá, gbɛ̃́ pↄ́ pã̀alɛ n yãdilɛaↄnɛpiↄ. 22Ma bↄ sↄ̃́sↄ̃a ń sa pↄ́ aaì kamaguou, asa má n yã'onɛↄ kũaɛ. 23Baa kɛ́ kíaↄ zↄ̃̀lɛ lɛkpàaĩmazi, ma làasoo aↄ ku n yãdilɛnɛↄwaɛ. 24N yã'onɛↄ mɛ́ ì ma pↄ kɛ na, n yã́pi mɛ́ ì lɛdaa. 25Ma nisĩna naa líwa. Ma misi lá ń òwa. 26Ma a yãkɛaↄ dↄ̀dↄnɛ, ↄ̃ ń wèa. Ǹ n yãdilɛnɛↄ damɛɛ. 27To mà n ↄtondↄkĩiↄ dↄ̃, ma làasoo iↄ ku n yãbↄnsaɛↄwa. 28Kua pↄsiau ma nↄ̀sɛ ↄ́ↄlↄ̀. Ma gba gbãa lá ń òwa. 29Ma kɛ̃ sã́sãzɛwa, ní ma gba zɛ́ mà zɛ ń n ikoyão. 30Ma sĩana zɛ́ sɛ̀, ma sↄ̃ ìↄ ku n ikoyãwa. 31Má n yã'onɛↄ kũa ↄplapla. Dii, ńsu to wí ma kũo. 32Má wãa ń n yãdilɛaↄ, asa n ma sↄ̃ dàmɛɛ doũɛ. 33Dii, ǹ n yãdilɛnɛↄ zɛ́ ↄlↄmɛɛ màↄ kũa e ma wɛ̃ni lɛ́u. 34Ma gba ↄ̃nↄ màↄ n ikoyã kũa, míↄ zĩkɛwà ń nↄ̀sɛmɛndoo. 35Ma da n yãdilɛaↄ zɛ́u, asa bee mɛ́ ì kamagu. 36To ma sↄ̃ ta n yã'onɛↄwa, asu tá gbɛ̃ble'aiwao. 37To ma wɛma pↄ́ gianaↄla, ma lɛ́ ń láo n zɛ́ guu. 38Yã́ pↄ́ ń ò kɛ mapi n zↄ̀blenaɛ, lɛ́ pↄ́ ń gbɛ̃̀ n vĩakɛnaↄnɛpi. 39To sↄ̃́sↄ̃a pↄ́ má a vĩa vĩ gɛ̃ ma swã́ kpɛ, asa n yãkɛkɛa maaɛ. 40Má ye n ↄtondↄkĩii fá, ma lɛ́ ń láo n maakɛa guu. 41Dii, mↄ gbɛ̃kɛkɛmɛɛ, ma suaba lá ń òwa, 42mí yã́zãsi ma sↄ̃̀sↄ̃nawa, asa málɛ n yã́ náaikɛ. 43Ńsu to màↄ ku sĩana'oanɛ́ saio, asa n ikoyãↄ ↄ̃ ma wɛ́ dↄi. 44Máↄ n ikoyãↄ kũa za gbã e gↄↄpiiɛ, 45míↄ bɛ ma laaiwa, asa ma n ↄtondↄkĩi wɛ̀ɛlɛɛ. 46Má n yã'onɛↄ o kíaↄnɛ, wí a ma kũo. 47N yãdilɛaↄ ì ma pↄ kɛ na, asa má ye yã́piↄiɛ. 48Má ye n yãdilɛaↄi ↄ̃ ma ↄdↄi, mi làasookɛ n yãdilɛnɛↄwa. 49To yã́ pↄ́ ń ò n zↄ̀blenaɛ dↄngu, asa ń tò ma wɛ́ dↄiɛ. 50Ma nↄ̀sɛ ì níni ma taasikɛa guu, asa n yã́ mɛ́ ì ma lɛ́ ń láo. 51Waladeↄ lɛ́ ma yáalↄ maamaaɛ, ń beeo má pãalɛ n ikoyãɛo. 52Mi làasookɛ n ikoyã yãaↄwa, ↄ̃ aaì ma nↄ̀sɛ nínimɛɛ, Dii. 53Ma pↄ ì pa maamaa vãikɛnaↄ pãkpaa n ikoyãi yã́i. 54Mi lɛsi n yãdilɛnɛↄ musu ma kua dṹniau bↄ̀mↄ ũ guu. 55N yã́ ìↄ dↄmagu gwã́, Dii, ↄ̃ miↄ n ikoyãↄ kũa. 56Má yã́ beeↄ dↄ́ɛ dↄ̃, asa miↄ n ↄtondↄkĩi gwaɛ. 57Dii mɛ́ ma baa ũ, ma lɛgbɛ̃̀ ma mɛ̀ má n yãma. 58Mi awakpanɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo, sùuukɛmanↄ lá ń òwa. 59Ma a yãkɛaↄ gwà, ↄ̃ ma n yã́zɛ sɛ̀. 60Máↄ wãa, má zɛzɛo, má n yãdilɛaↄ da. 61Baa tó gbɛ̃vãiↄ ba lìamazi, n ikoyãↄ sãmaguo. 62Mi fɛlɛ mà n sáaukpa wɛɛdo n ikoyã maapiↄ musu. 63N vĩakɛnaↄ gbɛ̃nan ma ũ, gbɛ̃́ pↄ́ aaì n ↄtondↄkĩi gwaↄ. 64Dii, n gbɛ̃kɛ dṹnia pà. Ǹ n yãdilɛnɛↄ damɛɛ. 65N maakɛ̀ mapi n zↄ̀blenaɛ, lá ń òwa, Dii. 66Wɛzɛ̃ ń dↄ̃ao damɛɛ, asa ma n yãdilɛaↄ sìɛ. 67E ǹyↄ̃ gɛ́ ↄtↄ̃ↄlɛia, má sã́sãaɛ, ãma tiasa má n yã́ kũa. 68Ń maa mɛ́ ni yãmaakɛ. Ǹ n yãdilɛnɛↄ damɛɛ. 69Baa kɛ́ waladeↄ yã́sia lì wa nànaa, miↄ n ↄtondↄkĩi gwa ń nↄ̀sɛmɛndooɛ. 70An swã́ yìaa, aa sↄũkũ̀, mapi sↄ̃ ma pↄ na n ikoyãwa. 71N ↄtↄ̃ↄlɛaa kɛ̀ maaɛ, asa ma e ma n yãdanɛↄ dàdaɛ. 72Ikoyã pↄ́ lɛ́ bↄ n lɛ́u maamɛɛ dɛ vua ń ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa sↄoↄla. 73N ↄ mɛ́ ma ikàsa, ↄ̃ n ma kɛ. Ma gba ↄ̃nↄ mà n yãdilɛaↄ dada. 74Tó n vĩakɛnaↄ ma e, an pↄ ì kɛ na, asa n yã́ ↄ̃ ma wɛ́ dↄi. 75Dii, má dↄ̃ kɛ́ n ikoyãↄ maa, kɛ́ ń náai vĩ yã́i ↄ̃ n ↄtↄ̃̀ↄlɛa. 76Gbɛ̃kɛkɛmɛɛ, ma nↄ̀sɛ i níni, lá ń ò mapi n zↄ̀blenaɛwa. 77Mↄ ǹ wɛ̃nadↄ̃mɛɛ màↄ ku aafia, asa n ikoyãↄ mɛ́ ma pↄnakɛbↄ ũ. 78To wí waladeↄ kṹ, asa aa yãdↄ̀aɛ, mí làasookɛ n ↄtondↄkĩiwa. 79To n vĩakɛnaↄ mↄ ma kĩ́i, gbɛ̃́ pↄ́ aa n yã'onɛ dↄ̃piↄ. 80To màↄ ku tàaesai n yã́ↄ musu, kɛ́ wí su ma kũo yã́i. 81Ma sↄ̃anzi ǹ ma suaba e ma nisĩna lòo, n yã́ ↄ̃ ma wɛ́ dↄi. 82Ma wɛdↄ̀dↄ n lɛgbɛ̃ai e ma wɛ́ wò, bↄɛ ńyↄ̃ ma nↄ̀sɛ nínimɛɛi? 83Má dɛ lán báa bↄ̀ↄ pↄ́ tɛ́zãna màwaɛ, ń beeo n yãdilɛnɛↄ lí sã́maguo. 84Mapi n zↄ̀blena máↄ n dã e bↄɛ ni? Bↄɛ ńyↄ̃ ĩada ma wɛ̀lɛↄwai? 85Waladeↄ ì ɛyↄ̃mɛɛ, an yã́ lí kↄ̃'e ń n ikoyãoo. 86N yãdilɛaↄ píi náai vĩ. Dↄmalɛ, asa wàlɛ ĩadaa pãɛ. 87À gↄ̃̀ yↄↄ aa ma bↄ dṹniauɛ, mapi sↄ̃ mi n ↄtondↄkĩi tó weo. 88Ma lɛ́ ń láo n gbɛ̃kɛ yã́i, mí n yã'onɛ ma. 89Dii, n yã́ ìↄ ku gↄↄpiiɛ, a zĩ́napɛlɛa musu n bɛ. 90Ń náai vĩ wɛ̃ ń wɛ̃o, n dṹnia kàlɛ, ↄ̃ a ku. 91N ikoyãↄ mɛ́ tò pↄ́pii kú gbã, asa pↄ́pii misiilɛanɛ. 92Tó n ikoyã mɛ́ ma pↄnakɛbↄ ũo, dↄ̃ ma mìdɛ ma taasikɛa guu. 93N ↄtondↄkĩi a sãmagu bauo, asa a sabai ↄ̃ n ma lɛ ń láo. 94N pↄ́n ma ũ, ma suaba, asa miↄ n ↄtondↄkĩi wɛɛlɛɛ. 95Gbɛ̃vãiↄ lɛ́ ma wɛ, ↄ̃ ma laai ku n yã'onɛↄwa. 96Má è pↄ́pii maa lɛ́ kúɛ, ãma n yãdilɛaↄ zↄ̃ↄ lɛ́ vĩo. 97Má ye n ikoyãi à kɛ̀ zài, miↄ làasookɛwà gↄↄpiiɛ. 98N yã́ tò ma ↄ̃nↄ dɛ ma ibɛɛↄla, asa a ku ma sↄ̃u gↄↄpiiɛ. 99Ma wɛzɛ̃ dɛ ma yãdanɛdeↄla, asa ma làasoo ìↄ ku n yã'onɛↄwaɛ. 100Ma ↄ̃nↄ dɛ maezↄ̃ↄↄla, asa miↄ n ↄtondↄkĩiↄ gwaɛ. 101Mi gbápɛlɛ zɛ́ vãie guuo, kɛ́ mà e màↄ n yã́ kũa yã́i. 102Mi kɛ̃ n ikoyãↄwao, asa ḿmɛ ń dàmɛɛ. 103N yã́ↄ namɛɛ à kɛ̀ zài, a na dɛ zↄ́a ma lɛ́u. 104N ↄtondↄkĩi ì ma gba ↄ̃nↄ, a yã́i tò má za sã́sãzɛ píiu. 105N yã́ mɛ́ filia ũ ma gbázĩ, ì gupumɛɛ zɛ́u. 106Ma lɛgbɛ̃̀ ↄ̃ ma kpalɛ ma siwà, ma mɛ̀ máↄ zĩkɛ n ikoyãↄwaɛ. 107Ma taasikɛa kɛ̀ zài, Dii. Ma lɛ́ ń láo lá ń òwa. 108To n sáau pↄ́ málɛ kpá kángu, ní n ikoyãↄ damɛɛ, Dii. 109Gↄↄpii miↄ ku ga lɛ́zĩɛ, ń beeo n ikoyãↄ lí sã́maguo. 110Vãikɛnaↄ baikpàmɛɛ, kási mi zã n ↄtondↄkĩiwao. 111N yã'onɛↄá ma pↄ́ɛ gↄↄpii, aaì to ma pↄ kɛ na. 112Ma a sↄ̃ kpà n yãdilɛnɛↄwa, máↄ kũa gↄↄpii e ma wɛ̃ni lɛ́uɛ. 113Má za nↄ̀sɛmɛmpladeↄgu, má ye n ikoyãi. 114Ḿmɛ ń ma ulɛkĩi ń ma sɛ̀ngbaoo ũ, n yã́ ↄ̃ ma wɛ́ dↄi. 115À gomala vãikɛnaↄ, kɛ́ mà zĩkɛ ma Lua yãdilɛaↄwa. 116Ǹyↄ̃ ma kũa lá ń òwa, míↄ ku, ńsu to tãmaa ma nɛo. 117Ǹyↄ̃ dɛ ma gbãa ũ, míↄ aafia, ma wɛ́ iↄ pɛ n yãdilɛnɛwa láasai. 118Ɔzↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ pã̀alɛ n yãdilɛnɛɛi, an mↄafiliyã a àikɛnɛ́o. 119Ni dṹnia vãikɛnaↄ waa bìsa ũ, a yã́i tò má ye n yã'onɛi. 120Má n vĩa vĩ, ma mɛ ì seenata, n ikoyãↄ ì to vĩa ma kũ. 121Ma yãkɛ̀ a zɛ́wa wásawasaɛ, ńsu ma to ma ĩadamadeↄnɛo. 122Kpɛ́gaausi mapi n zↄ̀blenaɛ, ńsu to waladeↄ ma wɛtão. 123Ma wɛ́ dↄ n dↄnlɛi e ma wɛ́ wò, má sↄ̃́anzi ǹ ma suaba lá ń òwa. 124Yã́ kɛmɛɛ n gbɛ̃kɛ guu, ní n yã́ da mapi n zↄ̀blenaɛ. 125N zↄ̀blenan ma ũ, ma gba ↄ̃nↄ, kɛ́ mà n yã'onɛↄ yáasi dↄ̃. 126N yãkɛgↄↄ kà, Dii, wàlɛ bↄ n ikoyã kpɛ. 127Má ye n yãdilɛaↄi dɛ vuaa, baa vua baasaa. 128Má è n ↄtondↄkĩi maa, a yã́i má za sã́sãzɛ píiu. 129N yã'onɛↄ dɛmɛɛ yãbↄnsaɛ ũ, a yã́ mɛ́ tò má dà ma sↄ̃u. 130N yã́ bↄↄlɛkɛa ì gupunɛ́, ì nↄ̀sɛdoũdeↄ gba ↄ̃nↄ. 131Ma lɛ́ ɛlɛa, málɛ we fòofoo, asa n ikoyãↄ ni lɛ́ ma dɛɛ. 132Ma wɛ́ gwa, sùuukɛmanↄ, lá ni kɛ gbɛ̃́ pↄ́ ye n tↄ́iↄnɛwa. 133Ma dazɛwa lá ń òwa, ńsu to yãvãie kibleao. 134Ma bↄ gbɛ̃́ taiinkɛnaↄ ↄzĩ, kɛ́ màↄ n ↄtondↄkĩi gwa. 135Mapi n zↄ̀blena wɛ́ gwa, ní tó mà n yãdilɛnɛↄ dↄ̃. 136Wɛ́'i lɛ́ bàalɛ ma kùawa, kɛ́ wa n ikoyã kũao yã́i. 137Dii, ń maa, n yãkɛkɛaↄ zɛ́ vĩ. 138N n yã́ↄ dìlɛ a zɛ́wa, aa náai vĩ maamaaɛ. 139N yã́ lɛ́ kɛ ma ibɛɛↄnɛ yãe ũo, ↄ̃ a yã́ lɛ́ ma dɛ. 140Wa è n yã́ sãa vĩo, mapi n zↄ̀blena, má yei maamaaɛ. 141Pↄen ma ũo, wì sakamagu, ń beeo n ↄtondↄkĩi lí sã́maguo. 142N yã́ ìↄ zɛ́ vĩ gↄↄpiiɛ, n ikoyã sĩana vĩ. 143Taasi n yã'ↄ̃mao ma le, ãma n yãdilɛaↄ mɛ́ ma pↄnakɛbↄ ũ. 144N yã'onɛↄ maa gↄↄpiiɛ, ma gba ↄ̃nↄ kɛ́ màↄ ku. 145Mi n sísi ń nↄ̀sɛmɛndoo, wea Dii, míↄ n yãdilɛnɛↄ kũa. 146Mi lɛzunzi, ma suaba, míↄ n yã'onɛↄ kũa. 147Mi fɛlɛ gudↄsai mà wiilɛma, n yã́ ma wɛ́ dↄi. 148I lí na ma wɛ́u gwãasĩnao, kɛ́ mà e làasookɛ n yã́wa yã́i. 149Ma yãma n gbɛ̃kɛ yã́i, Dii, ma lɛ́ ń láo lá n ikoyã òwa. 150Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lɛkpaaĩmaziↄ kãi, aa zã̀ ń n ikoyão. 151Ń kumanↄ kãi, Dii, n ikoyã píi sĩana vĩ. 152Má dↄ̃̀ n yã'onɛↄwa à gɛ̃̀gɛ̃, kɛ́ ń dìlɛ àↄ ku gↄↄpii yã́i. 153Ma taasi gwa, ní ma suaba, asa n ikoyã i sãmaguo. 154Zɛmanↄ, ní ma bↄ, ma lɛ́ ń láo lá n a lɛgbɛ̃̀wa. 155N dↄnlɛ zã̀ ń vãikɛnaↄ, asa aali n yãdilɛnɛↄ wɛɛlɛo. 156Ń sósobi vĩ zↄ̃ↄ, Dii, ma lɛ́ ń láo lá n ikoyã òwa. 157Ma ĩadamadeↄ ń ma wɛ̀lɛↄ dasi, ãma mi pãalɛ n yã'onɛↄnɛo. 158Má ye n náaikɛnsaiↄ gĩyãio, kɛ́ aaliↄ n yã́ kũao yã́i. 159Gwa lá má ye n ↄtondↄkĩii. Dii, ma lɛ́ ń láo n gbɛ̃kɛ yã́i. 160N yã́pii zĩ́naá sĩanaɛ, n ikoyãↄ maa, aa láaa vĩo. 161Gbãadeↄ ì ĩadaa pã, ãma n yã́ ↄ̃ má a vĩa vĩ. 162Mi pↄnakɛ ń n lɛgbɛ̃ao, lán gbɛ̃́ pↄ́ àizɛɛ zↄ̃ↄ kↄ̃mpawa. 163Má za mↄafiliu, má ye a yã́io, n ikoyã má yei. 164Miↄ n táasilɛ gↄↄ do gɛ̃n soplapla kɛ́ n ikoyãↄ maa yã́i. 165Gbɛ̃́ pↄ́ ye n ikoyãiↄ aafia zↄ̃ↄ, yãe lí tó aa fùo. 166Ma wɛ́ dↄi ǹ ma suaba, Dii, mi zĩkɛ n yãdilɛaↄwa. 167Má n yã'onɛↄ kũa ń nↄ̀sɛo, má yei maamaaɛ. 168Mi n ↄtondↄkĩi gwa, mi n yãma, asa ma kɛkɛá píi kú n ↄzĩɛ. 169To ma wiilɛa kama, Dii, ma gba ↄ̃nↄ lá ń òwa. 170To ma wabikɛa n le, ma suaba lá n a lɛgbɛ̃̀wa. 171N táasilɛa aↄ dↄ ma lɛ́uɛ, asa ni n yãdilɛnɛↄ damɛɛ. 172Má lɛsi n lɛgbɛ̃a musu, asa n yãdilɛaↄ maa píiɛ. 173Ǹyↄ̃ kú ń dↄamalɛ sↄuo, asa ma zɛ ń n ↄtondↄkĩioɛ. 174Málɛ a nidɛ ǹ ma suaba, Dii, n ikoyã mɛ́ ma pↄnakɛbↄ ũ. 175To màↄ ku, míↄ n táasilɛ, to n ikoyãↄ aaↄ ma kũa. 176Ma liaa lán sã pↄ́ sã̀sãwa, mapi n zↄ̀blena, ma wɛɛlɛ, asa n yã́ↄ i sãmaguo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\