Soũↄ 12

1Davidi lɛ. Wì sí ń kúulɛaoɛ. 2Ma suaba Dii! Asa gbɛ̃maa ku lↄo, náaide làa gbɛ̃nazĩnaↄ guu. 3Baade ì ɛɛto a gbɛ̃́deeɛɛ, ì lɛna kɛɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛmplao. 4Dii, lɛnade gyawi ń gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa sɛ lɛsĩo. 5Aaì mɛ ń lɛ́ mɛ́ a tidↄ gbɛ̃́a, wa mɛ́ wa ń lɛ́ vĩ, dé mɛ́ a kiblemái? 6Gbɛ̃́ busɛↄ wɛtãa ń wɛ̃nadeↄ aaukɛao yã́i, Dii mɛ̀ á fɛlɛ sa, á ń gba bↄkĩi pↄ́ aalɛ a nidɛ. 7Dii yã́ sãa vĩo, a dɛ lán ã́nusu pↄ́ wa yↄ̀ mua tɛ́u wa bàasa gɛ̃n soplawa. 8Mpi Dii, ńyↄ̃ↄ wá dↄ̃́a gↄↄpii, ńyↄ̃ wá sí gbɛ̃́ bee taaↄwa. 9Tó gbɛ̃́ↄ yãbɛ̃ɛ kũ̀ ↄplapla, gbɛ̃vãiↄ ìↄ bɛ ń yↄ̃̀ↄo gupiiuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\