Soũↄ 120

1Ma kua yeelɛa guu ma wiilɛ̀ Diizi, ↄ̃ à ma yãmà. 2Ma si yã́siadeↄ yãdↄmawa ń mↄafilide yã́o. 3Mↄafilide, kpelewa Lua a sɛnnↄi? Bↄ́ a fĩaboonɛi? 4Gↄ̃sa gbãa kà lɛnaↄ ń sɛ̃́ sĩsĩ wãao. 5Waiyoo mapi kua Mɛsɛkiↄ guu, zↄ̃lɛa Kedaaↄ zwã̀akpɛu. 6Ma zↄ̃lɛ gbɛ̃́ pↄ́ za aafiauↄ guu à gɛ̃̀gɛ̃. 7Yãkelesaiden ma ũ, tó ma a yã́ ò, sòle aaì fɛlɛò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\