Soũↄ 122

1Kɛ́ wa òmɛɛ wà gɛ́ Dii ua, ma pↄ kɛ̀na. 2Wa ka Yelusalɛũ sa, wá zɛa a bĩ́ibↄlɛu. 3Wà Yelusalɛũ kàlɛ, wa nànakↄ̃wa gíũgiũ. 4Wekĩi Isaili buiↄ ì gɛ̃u, bui pↄ́ Dii sɛ̀piↄ. Aaì gɛ́ Dii sáaukpai, lá a dìlɛnɛ́wa. 5We wà kía yã́gↄ̃gↄ̃baaↄ kpàlɛu Davidi buiↄ báaↄ ũ. 6À wabikɛ Lua à Yelusalɛũ gba aafia à mɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ yeiↄ aaↄ ku niɛniɛ, 7aafia iↄ ku a bĩ́i guu, a gudↄ̃akĩiↄ iↄ ku yãkelesai. 8Ma gbɛ̃́ↄ ń ma gbɛ̃naↄ yã́i má o, Lua Yelusalɛũ gba aafia. 9Dii wá Lua kpɛ́ yã́i má maa wabikɛɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\