Soũↄ 123

1Ma wɛsɛ̀ málɛ n kĩ́i gwa gu pↄ́ ń zↄ̃lɛau báawa musu. 2Lá zↄ wɛ́ ìↄ dↄ pↄ́i a dii ↄzĩ, mɛ́ zↄnↄɛna wɛ́ ìↄ dↄ nↄɛ pↄ́ a vĩzi, màa wá wɛ́ ìↄ dↄ Dii wá Luazi, e aà gɛ wá wɛgwaò. 3Wá wɛgwa Dii, wá wɛgwa, asa gbɛ̃́ↄ sakaawágu wá wã́ maamaaɛ. 4Namablenaↄ wá láanikɛ̀, waladeↄ sakàwágu, wá pↄ yà dúuduu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\