Soũↄ 124

1Tó Dii kúwanↄ yãao, Isailiↄ o: 2Tó Dii kúwanↄ yãa gↄↄ pↄ́ wà fɛ̀lɛwanↄo, 3dↄ̃ wà wá mↄmↄ bɛ̃́ɛ, kɛ́ an pↄ pàwázi, 4dↄ̃ aa dàwála lán í zↄ̃ↄwa, aa wá sɛ́lɛ tàwanↄ lán swa paawa, 5aa kùwála lán í pↄ fɛ̃̀wa. 6Wà Dii sáaukpa, kɛ́ i to aa wá kɛ̃́kɛ̃kↄ̃ɛo. 7Wa bↄ fíiu lán bãwa. Fíi zↄ̃̀wá, wa pilimá. 8Wá dↄnlɛ ì bↄ Dii kĩ́iɛ, aàpi mɛ́ musu ń zĩ́lɛo kɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\