Soũↄ 126

1Kɛ́ Dii wá bↄ́ zↄbleu à sùwanↄ Siↄna, à kɛ̀wɛ̃ɛ lán nanawaɛ. 2Wa vĩ ń yáo, wá guladↄ, ↄ̃ buiↄ òkↄ̃ɛ, Dii yãzↄ̃ↄkɛ̀nɛ́. 3Sĩanaɛ, Dii yãzↄ̃ↄkɛ̀wɛ̃ɛ, ↄ̃ wálɛ pↄnakɛ. 4Dii, suwanↄ wá pá ziu, lá ni su ń ío gbáauwa. 5Gbɛ̃́ pↄ́ pↄtↄ̃̀ ń wɛ́'io, a kɛkɛ ń gulaoɛ. 6Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ bɛ ń ↄↄlↄo pↄbui kũa, a ɛa su ń gulao ése bàaa sɛa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\