Soũↄ 127

1Mɛ́ i kɛ Dii mɛ́ lɛ́ kpɛdↄo, kpɛdↄnaↄ lɛ́ zĩ pã kɛɛ. Mɛ́ i kɛ Dii mɛ́ lɛ́ wɛ̃́lɛ dↄ̃́ao, gudↄ̃anaↄ lɛ́ itɛ̃kɛ pãɛ. 2Fɛlɛa káaukaau, wúlɛa wɛɛdo, zĩkɛa ń leeleo blɛ yã́iá pãɛ, asa Dii mɛ́ ì a yenzideↄ gba ĩ́ampaa. 3Nɛgↄ̃ɛnaↄá Dii gbaɛ, nɛ́ píiá aà kpámaɛ. 4Lá ka ìↄ ka gↄ̃sa gbãa ↄu, màa ɛ̀waasogↄↄ nɛgↄ̃ɛnaↄ dɛ. 5Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ aà gbàla pàò ũ. Tó aà ibɛɛↄ aà lè gãaɛ, wí a aà kũo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\