Soũↄ 128

1Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Dii vĩa vĩ a aà yã́ↄ kũa ũ. 2Ńyↄ̃ n zĩkɛa baa ble, ńyↄ̃ ɛ̀fãai e, níↄ aafia. 3N nↄ aↄ dɛ lí nɛ'ina ũ n ua, n nɛgↄ̃ɛnaↄ aaↄ liaa n keenai lán kuli keleↄwa. 4Màa gbɛ̃́ pↄ́ Dii vĩa vĩ aↄ báaa vĩ. 5Kua Siↄna Dii a báaadangu, ńyↄ̃ Yelusalɛũ nama e e n wɛ̃ni lɛ́u, 6ńyↄ̃ n tↄũnaↄ e. Dii Isailiↄ gba aafia!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\